„Ścieżka Mocy” Barbara Marciniak

BARBARA MARCINIAK  jest też autorką bestsellerów „Zwiastuni Świtu”, „Ziemia Zwiastunów Świtu” oraz „Świetlanej Rodziny”  Wszystkie jej książki są przetłumaczone na język Polski i są dostępne w księgarniach i na Internecie.  Jej  książki są przetłumaczone łącznie na ponad dwadzieścia języków i sprzedanych w ponad pięciuset tysiącach egzemplarzy na terenie samych USA.  Autorka ma tytuł licencjata nauk społecznych oraz jest wydawcą i główną redak­torką kwartalnika „The Pleiadian Times”.
Plejadianie są  wielowymiarowymi istotami duchowymi z konstelacji Plejad i przemawiają poprzez Barbarę Marciniak od maja 1988 r. Plejadianie są tutaj, aby pomagać ludzkości w procesie duchowej przemiany trwającym do grudnia 2012 r. Wyróżniający ich styl wypowie­dzi – mieszanka dowcipu i mądrości, zdrowego rozsądku i kosmicznej wiedzy w naukach – zachęca do przyjęcia szerszej perspektywy myślenia oraz do odnalezienia osobistej mocy, co porównano do filozofii szamani­zmu rdzennych Amerykanów.

Poniżej załączam fragment z książki „Ścieżka Mocy, Mądrość Plejadian  dla Świata Pogrążonego w Chaosie”

Tłumaczenie: Magdalena „Lena” Niemczyk, lipiec 2008

„INTYMNY TANIEC UCZUĆ I PRZEKONAŃ
Istnieje wiele sposobów pojmowania życia. To, jak interpre­tujesz swoje miejsce w świecie, zależy od tego, w co zdecy­dowałeś się wierzyć.  Aby odnaleźć swą moc, musisz speł­nić pewien wymóg, a mianowicie zrozumieć swoje osobiste przekonania oraz przekonania zbiorowe.  Jesteś tym, kim jesteś i dokład­nie tam, gdzie jesteś, ponieważ w to właśnie wierzysz i masz właśnie takie przekonanie na temat siebie i swojego miejsca w świecie.  Przekonania są fundamentem wszelkich waszych doświadczeń.  A jakie one właściwie są?  Skąd pochodzą? Przekonania dotyczą zazwyczaj ludzkiej mocy spraw­czej, mocy kreacji, i mogą ujawniać sposób, w jaki każdy z was gospoda­ruje swoją energią. Przekonania to twoje własne decyzje i ustalenia od­nośnie rzeczywistości, które stanowią rosnący z czasem wewnętrzny zbiór niewidzialnych elementów, cegiełek do budowy koncepcji samego siebie w związku z postrzeganym przez siebie własnym miejscem w Sieci Istnie­nia, wykonanych z twojej własnej interpretacji rzeczywistości. Przekonania są programami, o które ludzie oparli i nadal opierają swe życiowe do­świadczenia. Ujawniają one także sposób, w jaki personifikujecie swoje wybory, oraz określają warunki, które wybieracie na dokonanie własnych wpisów w treść siły życiodajnej energii, pozwalającej na manifestowanie  myśli. Przyjrzawszy się dobrze swemu życiu i ty zobaczysz wyjątkowe, kreatywne wyniki własnego, wewnętrznego programowania.
Każdy dźwiga swój balast przekonań pochodzących z wielu źródeł.  Genetyczna spuścizna, skłonności rodzinne, doświadczenia z dzieciń­stwa, wpływy społeczno-kulturowe oraz niezliczone wrażenia przenie­sione z poprzednich wcieleń to tylko niektóre z czynników tworzących niewidzialną kolekcję przekonań, które determinują doświadczanie trój­wymiarowej rzeczywistości. Przekonania to myśli, dotyczące was i świata, którymi się najczęściej ślepo kierujecie. To niezamierzone myślokształty, które rodzą się w ludzkiej wyobraźni. Przechowywane są one w banku pod­świadomej pamięci i kwalifikują wasze przeżycia zarówno w świecie we­wnętrznym, jak i zewnętrznym.  Przekonania programują cię zatem na suk­ces lub porażkę. Ogólnie rzecz biorąc, przy optymistycznym podejściu do świata, automotywacji i pozytywnym nastawieniu będziesz przeżywać życie radośnie i entuzjastycznie; jeśli jednak twój światopogląd skłania się ku pesymizmowi oraz negatywnej interpretacji rzeczywistości, poczu­cie bezsilności i rozpaczy przysłoni cieniem każde twoje doświadczenie.  Ludzie cierpią z powodu pewnego nieporozumienia, starej jak świat, błędnej wiary we własną niemoc. Wszystkie formy istnienia muszą przejść przez rozmaite poziomy odpowiedzialności za własną moc, która związana jest z każdym aspektem stworzenia.  Wszystko, z czym spotykacie się w świe­cie zewnętrznym, jest odbiciem waszej wewnętrznej rzeczywistości.  Stań się zatem tym, kim myślisz, że jesteś, a wtedy, zmieniwszy swój sposób myślenia, niezawodnie odmienisz też swoje życie.
Twoje przekonania to instrukcje obsługi fizycznego kształtu twojej istoty.
Obecnie Ludzkość przechodzi sprawdzian, po którym ludzie staną się o wiele bardziej świadomi wykorzystywania mocy myśli. Rodzicie się z niezliczonymi umiejętnościami, lecz kultywowane przez was przekonania utwierdzają was w bezsile, blokując lub zacierając już w młodym wieku neuronowe ścieżki umiejętności i talentów.  Kluczem do zrozumienia wiel­kiego planetarnego przełomu, przed którym stoicie, jest pełne współczucia uświadomienie sobie, iż ludzkość istotnie wypracowała sobie pewien zbio­rowy lęk przed mocą tworzenia. Obecne czasy wzywają do poznania wła­snego umysłu i rozpoznania przekonań oraz stania się niezwykłym kreato­rem własnej rzeczywistości. Inkarnujecie się na Ziemi po to, aby posługiwać się tu określoną formą mocy.  Istnienie pokazuje wam istotę oraz zastosowa­ne tej mocy: Obejmuje ona zbiór dynamicznych energii, które wnoszą ma­jestatyczne wzorce świadomości Istnienia w każdy, najdalszy nawet zakątek kosmosu. Ludzkość tworzy świat ogólny na bazie nieświadomych, pierwot­nych, masowych porozumień.  Jesteście stroną porozumienia dotyczącego eksploracji charakteru rzeczywistości z pozycji trójwymiaru, a telepatycznie oraz śniąc wnosicie energetyczny wkład w jego zbiorowe doświadczenie.  Jesteście też bardzo kreatywni, choć sobie tego nie uświadamiacie.  Bez wy­siłku śnicie świat o szerszej rzeczywistości i realizujecie go jako miejsce ba­dania Istnienia.  Niemniej mocno splecione z niezliczonymi innymi osobi­stymi „teraz” są wasze osobiste i jakże dla was ważne codzienne spotkania i doświadczenia, a wybory, których dokonujecie w rzeczywistości fizycznej, opierają się o wasze przekonania mówiące o możliwości ich realizacji.
Ludzka struktura biologiczna jest, w gruncie rzeczy, centrum nadaw­czo-odbiorczym informacji.  Twoje komórki nieustannie odbierają infor­macje telepatyczne. Dzieje się to bez użycia przycisków, monitorów i bez nowinek technologicznych. Układ inteligencji ciała nieprzerwanie ska­nuje ścieżki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a wszystkie myśli i uczucia, które bez trudu eksplorujesz, są mocno powiązane z doświad­czeniem z chwili na chwilę, natychmiast przetwarzane i prawie jednocze­śnie nadawane drogą telepatyczną do świata na zewnątrz – bez żadnych czasowych ograniczeń.  Istniejesz w nieskończonej sieci nieustannej, po­mijającej świadomość i zachodzącej na poziomie komórkowym wymiany informacji.  Ludzie przebywający w twym aktualnym otoczeniu także nie­świadomie zdają sobie sprawę z twoich przekonań, oczekiwań, zamiarów i wewnętrznych nakazów.  Każda komórka ciała jest multisensorycznym*, wieloaspektowym narzędziem komunikacyjnym o krystalicznej struktu­rze, reagującej na modulację światła – kolejnego kanału przekazu infor­macji.  Wnętrze czaszki służy jako komora rezonacyjna i działa jako prze­kaźnik energii promieniowania kosmicznego – ożywczej siły lub inaczej ki (chi) – która dostarcza wzorów/matryc życiu. Zasadniczo, twój punkt widzenia na przestrzeń i czas wynika z waszej biologii, jednak trwająca właśnie metamorfoza ludzkiej świadomości może doprowadzić was do otwarcia i uaktywnienia nowych, oprócz waszych pięciu głównych zmy­słów: smaku, dotyku, słuchu, powonienia i wzroku, mechanizmów od­czuwania.  Moce psychiczne są naturalną częścią twej wewnętrznej tech­nologii – to narzędzia zarządzania wewnętrznego.
Im bardziej będziesz świadom programów wgranych w twój bio­logiczny komputer, tym łatwiej będziesz materialnie tworzyć to, czego pragniesz.  Twoje komórki nieprzerwanie transmitują informację o tym, kim jesteś. Każdy z was nosi na swej aurze ogromny energetyczny znak, umieszczony tam za pomocą wibracji i telepatii.  Komórki ciała słyszą tak­że wasze świadome, podświadome i nieświadome myśli, w wyniku czego nieustannie się przekształcają, co pozwala im wysyłać właściwe sygnały na temat waszych tożsamości. Następnie, w serii jednoczesnych zdarzeń, przekraczacie ścieżkę możliwości, łączącą każdego z was z obiektem wa­szej skoncentrowanej uwagi, powiązanej mocno z indywidualnymi prze­konaniami na temat własnej wartości.  Czy kiedykolwiek jednak ty sam zatrzymałeś się, aby rozważyć, czy twoje podstawowe przekonania wspie­rają twoją życiową postawę?  Przypadki nie istnieją!  Twoje własne komórki popychają cię do wybrania zakrętu w tę, a nie inną uliczkę, bo właśnie tu spotkasz przyjaciela lub unikniesz niemiłego zajścia. Cokolwiek dzieje się na twojej drodze, jest częścią twojej własnej kreacji, zatem musisz bardzo jasno określać, na co cię stać.  Jeśli sądzisz, że nie masz władzy nad tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym, to jest to właśnie jedno z przekonań i ustaleń, które zapadły między tobą a polem Istnienia.  Komórki twojego ciała słyszą ów nakaz, dotyczący twojego miejsca w rzeczywistości, i ro­bią, co w ich mocy, aby upewnić cię w każdej, najdrobniejszej nawet sytu­acji, że nie masz nad nią władzy. Twoje przekonania to instrukcje obsługi twojej biologicznej formy.  W obecnych czasach ogromnego przyspieszenia, Ludzkość stoi przed obowiązkiem poznania sposobu zarządzania energią myśli. Aby stanąć i wędrować po ścieżce prowadzącej do właściwego za­rządzania energią Istnienia, musisz przyjąć najwyższą odpowiedzialność za kierowanie własnym układem biologicznym.
Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpretacji rzeczywistości.
Żyjesz i rozwijasz się w złożonej sieci utkanej z masowych umów i po­rozumień, które wspierają i definiują znane ci doświadczenia.  Jednak masz w jej ramach wolną wolę wyboru swoich własnych myśli i idei, którym chcesz hołdować i które najlepiej współbrzmią z twymi osobistymi wartościami.  Doświadczenia twego świata zewnętrznego nawiązują bezpo­średnio do subtelnej aktywności myśli, uczuć oraz pragnień twojego świata wewnętrznego, w którym mieszczą się konstrukcje twoich przekonań.  Jeśli w to uwierzysz, znajdziesz się we właściwym miejscu o właściwej porze; wszystko po prostu zawsze się uda, jeśli tylko w to uwierzysz!  Wiara we własne bezpieczeństwo i przekonanie o łaskawości wielowszechświata są korzystne dla życia w pokoju i harmonii. Tak naprawdę, w każdej sytuacji życia codziennego projektujesz swoje wyobrażenie o nim, ubarwiasz mocą swych przekonań wszystko, co chcesz zobaczyć. Zawsze interpretujesz rze­czywistość.  Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpreta­cji rzeczywistości.  Niczym wschodząca sadzonka, kierujesz się ku światłu, torując sobie drogę przez warstwy gęstej materii, przedzierając się przez niewidzialny sufit fortyfikacji ignorancji, gdzie, co jest wręcz niezaprzeczal­ne, królują ograniczenia i negatywne przekonania.  Ponieważ miliardy ludzi zdało sobie sprawę z uwarunkowania atrakcyjności życia na Ziemi, zaczęto sobie zadawać także pytanie o sam charakter Istnienia, a jego ponowne, zbiorowe rozważenie rozerwie kokon ograniczających przekonań, które już nie służą ani ludziom, ani waszej kulturze. Ponadto, co łatwo sobie wy­obrazić, wasza nowa, nieznająca lęku świadomość wywiera silny nacisk na dominujący jeszcze paradygmat przekonań rządzących waszym życiem.
Wszyscy jesteście przepojeni świadomością, czyli zdolnością do bycia świadomym, co jednak niekoniecznie oznacza, że zdajecie sobie sprawę z tego, co tworzycie. A przekonania bywają podchwytliwe! Nade wszystko są ustaleniami/porozumieniami dotyczącymi rzeczywistości i przyjmuje­cie je oraz kontynuujecie bez pytania. Stając jednak twarzą w twarz z so­bą samym i swoimi przekonaniami, zobaczysz, jak twe myśli i uczucia łuszczą się, niczym warstwy starej farby, lub odkryjesz, iż podróżujesz po wewnętrznych „czarnych dziurach”, po „drugiej” stronie, przemierzając te części samego siebie, których istnienia nawet się nie domyślałeś. Po raz kolejny powtarzamy, że twoje skupienie stanowi osobistą kopalnię złota, a ucząc się cenić i korzystać z wewnętrznego skarbca, możesz umacniać się na dalszą podróż po świecie wewnętrznym i zewnętrznym. Najważ­niejsze dla zrozumienia tego, jak kreujesz swoje życie, to dostrzec, gdzie i czemu poświęcasz swoją energię. Czy jesteś panem własnej uwagi, czy tylko pasażerem chętnym na przejażdżkę?”