Kroniki Kryzysu Wzniesienia

.

 Hierarchia Galaktyki, spisał Ramaathis-Mam, lipiec 2012

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska

Z plazmatycznego Centrum Galaktyki zwracamy się do wszystkich mieszkańców planety Ziemi, by przekazać wam przesłanie nadziei i miłości.

Znajdujecie się w zwrotnym punkcie ewolucji galaktycznej, co pociąga za sobą przyspieszenie oraz przemianę parametrów energetycznych, wibracyjnych i ewolucyjnych waszego Układu Słonecznego, jednego z peryferyjnych układów tej Galaktyki.  Wszystko na waszej planecie jest podporządkowane programom przemiany wzorców ewolucyjnych, które wykreują odmienną wizję egzystencjalną i ewolucyjną.  Nie jesteście sobie w stanie nawet wyobrazić skutków psychicznych, emocjonalnych oraz duchowych, jakie spowoduje zmiana ewolucyjna, której podlegacie w sposób nieunikniony i nieubłagany. Wszystkie procesy wzrastania i transformacji zachodzą poprzez fizyczne, psychiczne i emocjonalne działania wpływając na perspektywę postrzegania samego życia oraz ewolucji. Gdy przyjrzycie się uważnie jakiemukolwiek zdarzeniu zachodzącemu w świecie przyrody, dostrzeżecie, że wszystko doświadcza przemiany określającej stopniowo cechy charakterystyczne i cel tego doświadczenia. Nasienie każdej rośliny na początku jest bezkształtne i nie przedstawia cech charakterystycznych królestwa roślin. Jednak dzięki boskiej energię mutacji i ewolucji przechodzi przez różne etapy rozwoju, aż do uzyskania pełni swej właściwej formy.  Odnosi się to do wszystkich królestw przyrody, jak również sfer kosmicznych.  Wszystko rozpoczyna się od boskiej cząstki kiełkowania i stopniowo rośnie przemieniając się aż do zamanifestowania swojej pełni i celu życia.

Analogicznie wy, jako ludzie, nie jesteście oddzieleni od takiego procesu zmiany ewolucyjnej, ponieważ stanowi on część samego życia oraz boskiej ekspresji wszechświata będącego w procesie rozszerzania się i nieustannej przemiany. Proces ten jest manifestacją boskiej energii zawartej w każdej świadomej, atomowej i subatomowej cząstce życia, która, współdziałając z energią twórczą, kreuje boski fenomen życia i ewolucji.   Konsekwencją jest transformacja, jakiej wasza cywilizacja i planeta obecnie doświadczają.  Zmieniają się same parametry ewolucji, ponieważ konieczne jest duchowe przekształcenie, które wpłynie na wasze postrzeganie, uczucia, myśli i zachowania.

Doświadczany przez was kryzys społeczny jest syntezą procesu ewolucji, w którym wzorce duchowe zostały wyparte przez bardzo ograniczoną perspektywę egzystencjalną.  Moralne, etyczne i duchowe zasady są na Ziemi w zaniku, dlatego, że większość ludzi wybiera wsteczne parametry życia i ewolucji, a ich szkodliwe skutki są dla waszej cywilizacji bardzo widoczne.  Chciwość, niezgoda, agresja, eksploatacja środowiska oraz bliźnich stanowią dowody braku wrażliwości.  Jako istoty nieśmiertelnego światła, zawarliście umowę z inwolucyjnymi wzorcami, które podstępnie zainstalowały się w waszej tkance społecznej i wewnętrznej strukturze na mocy waszego wyboru.  Nie jesteście ofiarami żadnego kosmicznego ani rządowego spisku, ponieważ poprzez waszą bierność daliście swoje przyzwolenie, by ludzkie i kosmiczne czynniki inwolucyjne przeniknęły do systemów społecznych.  Nie istnieje żadna istota ani ludzka zbiorowość, która mogłaby nie stosować się do boskich praw życia i ewolucji bez narażenia się na proces korekty.  Skutki przekraczania tych praw mają bardzo bolesne konsekwencje. Jednak to skuteczna terapia prowadząca do tego, by wasza ludzkość odzyskała mądrość i duchową wrażliwość utraconą na własne życzenie.

Większość ludzkości oddaje moc wyboru wstecznym i zgubnym wartościom, koncepcjom, zwyczajom i zachowaniom, które mają konsekwencje na mocy karmicznych i ewolucyjnych praw równoważenia.  Wasza cywilizacja ciągle nie pojęła w pełni funkcjonowania prawa przyczyny i skutku, które nieprzerwanie działa we wszystkich sferach kosmicznych jako mechanizm naprawy i duchowego wzrostu.  Niszczycielskie efekty łamania boskich praw wyrażają się na Ziemi poprzez głębokie kryzysy społeczne, wstrząsy psychiczno-emocjonalne, konflikty wojenne, brak stabilizacji oraz zbiorowy chaos.

Jako istoty światła, posiadające moc wolnej woli i wyboru, zawsze macie możliwość kultywowania wartości duchowych albo rezygnacji z nich i łamania etycznych, moralnych i duchowych praw uniwersalnych. Jest to część waszej genetyki ewolucyjnej i klucz do ewolucji oraz wznoszenia duchowego.  Oczywiście skłonności do nadużyć stanowią przeszkodę, z którą wszyscy musicie się skonfrontować i pokonać ją, by móc połączyć się z waszą Istotą Boską i z Nieskończonym Stwórcą przejawiającym się, gdy w waszym społeczeństwie panuje harmonia, pokój, miłość oraz braterstwo.

Jako cywilizacja znajdujecie się na szczycie upadku etycznego, moralnego i duchowego, co przejawia się w sposobie, w jaki wchodzicie w relacje z waszymi bliźnimi oraz z ekosystemem będącym wskaźnikiem zdrowia oraz duchowej wrażliwości cywilizacji.  Toksyczne osady psychiczne i emocjonalne są cały czas wchłaniane przez sferę planetarną, wpływając tym samym na wasze otoczenie i środowisko.

Kryzys duchowych wartości zauważalny w tej sekwencji ewolucji niesie wam chaos, niezgodę i strach niszcząc psychiczne, emocjonalne i duchowe zasoby. Kiedy człowiek wyrzeka się swej duchowej tożsamości, wyłania się aspekt instynktowny cechujący niższe gatunki życia. Wszyscy, bez wyjątku, działacie jako mechanizm przemiany geofizycznej, energetycznej i wibracyjnej Ziemi i wchłaniacie balast energetyczno wibracyjny emitowany przez Gaję. Chaos polityczny, społeczny i ekonomiczny osiąga punkt krytyczny. Stanowi wynik deprawacji duchowej tożsamości oraz wyraz nieświadomości i ignorancji człowieka.

Większość ludzi zapomniała, że dzielicie przestrzeń ewolucyjną z innymi, niższymi gatunkami życia, które również są istotami światła w stanie ewolucji, a które ignorujecie, maltretujecie i niszczycie bez wyrzutów sumienia ani litości.  Nie jesteśmy w stanie wyliczyć wszystkich aktów okrucieństwa, których ludzkie istoty dopuszczają się każdego dnia w stosunku do swych bliźnich, planety oraz wszelkiego życia na niej. Powinniście zrozumieć, że taka postawa powoduje dysfunkcjonalność, wymagającą zrównoważenia, by rozsądek, solidarność i duchowa wrażliwość powróciły na planetę Ziemię.  Jakże często ludzie zachowują się jak pozbawione rozsądku istoty kierujące sie instynktem i namiętnościami. Jako cywilizacja zatraciliście umiejętność rozróżniania pomiędzy tym, co etyczne i możliwe do przyjęcia a tym, co nieetyczne i nie do zaakceptowania.  Aborcja, rzeź zwierząt w celu ich spożywania przez okrutne, pozbawione sumienia istoty ludzkie, zatrucie środowiska… a wszystko, by zadowolić chciwość przywódców i potrzeby konsumpcyjne nieodpowiedzialnych obywateli… seksualne wykorzystywanie nieletnich, prostytucja kobiet, handel embrionami, eksperymenty genetyczne na zwierzętach i ludziach, szkodliwe dla zdrowia genetyczne modyfikowanie żywności, rytuały satanistyczne… To lista czynów niezgodnych z kosmicznymi prawami, zaprzeczających życiu Najwyższemu Stwórcy.

Miliony ludzi pozbawione są podstawowych środków do życia, a zasoby Ziemi łupione przez mniejszość o nienasyconej manii wielkości.  Zanik wartości i degradacja są instalowane w umysłach młodzieży i znacznej części ludności na świecie. Tylko niewielki sektor operatorów światła protestuje przeciwko takiej zniewadze zasad etycznych i moralnych oraz duchowej apatii reszty – zagubionej, przygnębionej i niesprzeciwiającej się podobnym wypaczeniom.

Jak możecie zauważyć, powyższa analiza jest dość niepokojąca. Efekty takiego postępowania z pewnością dotkną cywilizacji przejawiającej ignorancję wobec Nieskończonego Stwórcy i Jego kosmicznych praw.  Nie wydaje się to wam egzystencjalnym i duchowym absurdem? Wyzwolenie jest w waszym zasięgu, a jednak wydaje się, że historia się powtarza, a wy narażacie się na doświadczenie mechanizmu ewolucyjnej korekty, aby wasza ludzkość w końcu odzyskała rozsądek i wrażliwość duchową.  Znajdujecie się na wielkim ewolucyjnym rozdrożu, a decyzje, które podejmiecie i przejawione postępowanie będą tym, co wpłynie na waszą ewolucyjną przyszłość.  W ostateczności, kryzysy ewolucyjne są mechanizmami używanymi przez Wszechświat i Nieskończonego Stwórcę, by ocalić ludzkość z duchowej śmierci i ustanowić uniwersalne wzorce obowiązujące w światach duchowej ewolucji.

Teraz dawana jest wam sposobność, by przeistoczyć się w istoty ewolucyjnego światła lub istoty człekokształtne pogrążone w stanie regresji ewolucyjnej, która wyłączy was z rzeczywistości kosmicznej na tysiące lat na planetach niższej ewolucji.  Nasze wysiłki, aby wprowadzić wibracyjne wzorce piątego wymiaru są oczywiście kontynuowane, lecz po wyczerpującej analizie dochodzimy do wniosku, że tylko mniejszość będzie w stanie je w pełni zintegrować. Nie oznacza to selekcji, lecz tylko wasz indywidualny wybór, ponieważ nie wszyscy wibrujecie na tym samym poziomie ewolucyjnym. Oczywiście, operatorzy światła proszeni są, by stale zwiększali swe wysiłki i własnym przykładnym postępowaniem oddziaływali na jak największą liczbę osób dotkniętych wirusem zastoju oraz  inwolucji. Ważne, abyście zrozumieli, że nasza oferta duchowego wznoszenia nie spotyka się z wielkim zainteresowaniem w waszym systemie społecznym. Tylko mniejszość w pełni włączona jest w proces wzniesienia, inni zaś znajdują się w ewolucyjnej śpiączce i wybierają oddzielenie od tego  wielkiego daru wyzwolenia i wznoszenia duchowego.

My jednak nadal pracujemy, by podnosić poziom świadomości i duchowej wrażliwości. Nigdy nie tracimy nadziei na to, że wirus wyzwolenia rozsieje się po całej planecie. Kryzys, zaprojektowany przez nas, ma uaktywniać wrażliwość ludzi pogrążonych w duchowym śnie oraz przyspieszać proces wznoszenia.  Nasze siły kosmiczne są w pełni aktywne kontrolując wydarzenia, jakie mają i będą miały miejsce na waszej planecie.  Zapraszamy was, abyście zainwestowali dodatkową energię w proces głębokiego oczyszczenia cieni oraz integrację  wodnikowych wzorców duchowych.

Nie pozwalajcie, aby strach panował nad wami. Kryzys ewolucyjny jest tylko terapią, którą wasze Wyższe Ja oraz Wyższe Ja planetarne stosują, by wznieść się ponad duchową i ewolucyjną śmierć, której podlegaliście.  Jeśli jesteście zsynchronizowani z planem boskim, otrzymacie środki i prowadzenie we wszystkim, co będzie się działo. Zwróćcie się do waszego wnętrza i wezwijcie obecność Nieskończonego Stwórcy nadzorującego i projektującego scenę kosmiczną i ewolucyjną waszej planety oraz wszechświata.  Ponowne połączenie i pojednanie z Bogiem są niezbędnymi warunkami w waszej dynamice duchowego wzrostu, by nadchodząca lawina energetyczna i wibracyjna nie wyrządziła wam żadnej krzywdy.

Oto jest nasze przesłanie nadziei. Prosimy, byście je rozważyli i zaangażowali się bez zastrzeżeń w proces planetarnej i ludzkiej przemiany ewolucyjno-duchowej. Przekazujemy wam modlitwę-wezwanie do ponownego połączenia i komunii z Nieskończonym Stwórcą. Powinniście mówić ją trzy razy dziennie w stanie głębokiego skupienia.  Stopniowo, dzięki niej będziecie coraz bardziej doświadczać Boskiej Obecności w waszym życiu.

 

WEZWANIE DO OJCA KOSMICZNEGO

Wzywam, proszę i błagam o przypływ boskiej łaski w odpowiedzi na wołanie mojej Esencjonalnej Istoty, która pragnie odczuwać twórczą obecność Kosmicznego Ojca wibrującą w moim wnętrzu.

Boskie Serce, przemień się w sanktuarium pokoju, miłości i szczęścia, w którym będę wielbić Uniwersalnego Boga, by mnie prowadził i chronił od wszelkich zniekształceń w moim wnętrzu i wchłanianych z zewnątrz.

Nieskończony Wieczny Boże, zlej Twą Łaskę i Moc na istotę światła, która korzy się przed Twym dostojeństwem i błaga, byś przepełnił ją Swą łaską, współczuciem i bezgraniczną miłością.

Kosmiczny Ojcze, pomóż nam odczuwać Ciebie w naszych sercach i umysłach, byśmy pod Twoją pełną miłości opieką integrowali wzorce miłości uniwersalnej.

Jesteśmy Twymi ukochanymi dziećmi i pragniemy wibrować we współdziałaniu z Twym pełnym miłości światłem, pokojem i harmonią, którymi obdarzasz wszystkich pragnących żyć w zgodzie z uniwersalnymi, boskimi prawami życia i ewolucji.

Pragniemy, byś nam błogosławił i obdarzał siłą oraz inteligencją duchową niezbędną do realizacji Twoich boskich planów i przejawienia Twej miłości, szacunku i bezwarunkowej służby.

Jesteśmy gotowi służyć Tobie, szanować Cię i wielbić, ponieważ to Ty stworzyłeś nas jako ekspansję Swego boskiego serca wypełnionego dobrocią i nieskończoną miłością.

Dziękujmy Ci Uniwersalny Ojcze za danie nam możliwości służenia Tobie, wielbienia Cię i szanowania poprzez nasze słowa, myśli oraz boskie działania. Prosimy pobudzaj nas do wyrażania Tobie naszej miłości oraz bezwarunkowego, absolutnego oddania Twoim boskim zamierzeniom.

54 Komentarze (+add yours?)

 1. abdagin
  Wrz 07, 2012 @ 07:46:22

  skoro mowa tu o pozytywnych treściach to w takim razie przytocze taka jedna: “to wskoczysz sobie po przejściu w proste formy życia typu kwiatek, skała itp i miną 1000 lat zanim pozwolą ci doswiadczyć wyższej formy życia, która chodzi ,myśli, czuje i posiada zmysły i to jest tu pięknie opisane. W oddzieleniu od stwórcy dzieje się to co teraz tym którzy nie wierzą”.
  czy ten post zawiera pozytywna mysl? a ja dowiedzialem sie ze najpierw trzeba w cos uwierzyc zeby tak bylo no i do tego nie ma czegos takiego jak cofanie sie w ewolucji autor tego posta wyraznie szerzy dezinformacje

 2. sauriu
  Wrz 05, 2012 @ 22:06:26

  Witajcie Kochani! Jestem tu codziennie, choć rzadko się odzywam, ale dziś chcę Wam podziękować – czytałam Wasze komentarze i słowa wsparcia i pociechy dla Asi i Agaty. Jest w nich tyle serdecznej troski, tyle dobrej energii, tyle miłości, że i ja sobie trochę „uszczknęłam” :D, choć szczęśliwie jestem duchowo w niezłej formie. Jednakowoż niejeden duchowy dół a nawet przepaść mam za sobą i wiem jak tam straszno i ciemno, i potwornie samotnie… Ale jak człowiek z tej przepaści wylezie – najczęściej z pomocą Aniołów, swojej WJ i przyjaciół – to jest potem silniejszy, zahartowany, wytrenowany i byle depresyjka, czy zła wiadomość go nie wyrzuci z obranego toru.
  Asiu, Agatko to co Wam się przydarza jest jak „odra, świnka i różyczka” – trzeba przez to przejść aby nabrać odporności na całe życie a im wcześniej, tym lepiej 😀
  I tak jak już ktoś tu napisał – bez Was się nie „wznosimy”!… ❤ 🙂

 3. blueray21
  Wrz 05, 2012 @ 18:49:20

  W tym temacie, „czy nagłe czy stopniowe Wzniesienie” fragment kolejnego istotnego wywiadu Steve Beckov’a z Archaniołem Michałem jest dostępny pod linkiem:

  http://2012allabout.blogspot.com/2012/09/aa-micha-stopniove-czy-nage-wzniesienie.html

 4. StO Teacher
  Wrz 05, 2012 @ 16:55:25

  Drogi StO Teacher, proszę Ciebie i wszystkich nowych Czytelników, abyście przez pierwsze kilka tygodni zapoznali się dobrze z naszym blogiem i zasadami komentowania zanim zaczniecie wyrażać swoje opinie, dzięki ❤ Krystal

  „Ten Blog jest…
  pro Galaktyczna Federacja, pro Asztar, pro Obama i pro Anonimowi, m.in.(będziemy bardzo zaskoczeni, gdy dowiemy się w końcu, kto był po stronie Światła, a kto po stronie ciemności!). Komentarze są do zamieszczania linków w duchu 4G i w jęz. polskim, wymiany doświadczeń i wspierania się na drodze do Wzniesienia. Konstruktywne, pozytywne myśli są mile widziane.”

 5. Janina Pachuła
  Wrz 05, 2012 @ 15:20:04

  • krystal28
   Wrz 05, 2012 @ 16:51:23

   Moje myśli, które od dłuższego czasu zaprzątają moją głowę: W ostatnich miesiącach jest bardzo wiele stworzonych nowych blogów na temat Wzniesienia przez entuzjastycznych polskich pracowników Światła i za to im dzięki. Jednak czytajcie wszystkie te publikacje z wnikliwością (włącznie te na naszym, choć dobieramy materiał ostrożnie i staramy się, aby nasze tłumaczenia były profesjonalne i wierne oryginalnemu tekstowi) , ponieważ niektóre z tych przekazów wydają się być w celu dezinformacji i rozproszenia naszej uwagi.

   Na przykład, NIEKTÓRE przekazy “GF” przez Grega Giles i “St Germaina” przez Arunę zaczynają być coraz bardziej kontrowersyjne i są już zbanowane z kilku angielskich stron wzniesieniowych. Nie mnie jest oceniać, jednak z tego powodu nie popieram niektórych blogów. Także, jeśli przetłumaczone pewne zdania są trudne do zrozumienia albo nie mają sensu, tłumaczący pewnie zgaduje znaczenie tekstu.

   Jedna osoba (nie soulowicz) kiedyś przyznała mi się, ze nawet nie zna zbyt dobrze angielskiego, tylko poprawia tekst przetłumaczony przez google translator tak dobrze jak to potrafi i następnie go publikuje. Dokładność jest bardzo ważna, gdyż nawet jedno słowo niepoprawnie przetłumaczone zmienia sens całego zdania lub paragrafu. Serdecznie pozdrawiam ❤

   • dziadzio Jasio
    Wrz 05, 2012 @ 22:18:50

    Krystal,
    kieruję się właśnie sercem przy czytaniu i od razu wyczuwa się wibracje .
    Greg Giles ostatnio jest baaaardzo dziwny i przestałem go czytać , Arunę przeczytałem ze dwa razy i też wibracja nie była OK .
    Masz całkowitą rację , że powinniśmy włączać sobie sprawdzanie i uważać.
    Podobnie pojawił się w pewnym momencie blog Portal 2012 , ale też chyba jest to jakaś komercyjna lub ” inna” inicjatywa
    Jak jest czysta wibracja Archanioła Michała lub Saint Germaina to aż przyjemnie czytać !!!!

  • amfereon
   Wrz 06, 2012 @ 22:08:47

   Dziękuję Ci Janko za linka !!!!!!!!
   Z pełną świadomością oświadczam , że przedstawiłem ten PRZEKAZ Istocie z Warkocza Bereniki – czyli Aniołowi – {kompetentnej w tej sprawie w 100 procentach } z prośbą o pomoc Ludzkości i Galaktycznej Federacji Światła . Otrzymałem wiadomość z Gdyni – Witomina , że został uruchomiony most energetyczny . Jest faktycznie tak , jak w przekazie.
   Ale zostało uruchomione połączenie z Londynem – Centrum finansowym naszej Urantii.
   Zagrożenie niepowodzeniem MISJI zostało wymazane.
   Cieszmy się Moim Zwycięstwem !

 6. zwykły człowiek
  Wrz 05, 2012 @ 12:57:03

  no http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/09/02/audyt-rezerwy-federalnej-ujawnia-dokonanie-tajemnych-dofinansowan-na-kwote-16-bilionow/

  to jest link do wiadomość o audycie w banku rezerw federalnych iluminaci wypuścili 16 bilionów dolarów co przekracza pkb USA. tak nas te maszkary robią w ciula jak na razie te wszystkie reptilianiskie rody są bardzo silne i one nie skapitulują będą walczyć do puki mają gospodarkę światową w reku i większość żadów tak jak w polsce bo u nas jest rząd typowo zbudowany z marionetek tusk nic nie może bo sprzedał im swoją dusze. to niestety ale trochę potrwa zanim ludzie się wyzwolą. czytałem wiele przekazów ale jest tam sporo informacji które są tylko pobieżne. a mamy wrzesień i co podsumowując 8 miesięcy to władza iluminatów się umocniła a nie zmalała podbili libię przejęli ich złoża ropy teraz darzą do wojny w syrii i idą do przodu z planem opanowania bliskiego wschodu.u nas w polsce też sobie poczynają jak tylko mogą mają całą farmacjie banki ludzie co dziennie umierają przez bankrutującą służbę zdrowią teraz na emerytury robią skok . ja osobiście staram się patrzyć obiektywnie i chyba na ujawnienie w tym roku nie ma co liczyć. ja rozumiem tych co się zawiedli zwątpili bo uwierzyli że coś się zmieni w tym roku ale w tym tempie to może dopiero za dwa lata dojdzie do ujawnienia jak nie trzy i to pod warunkiem że iluminaci odejdą a jak na razie robią wszystko by wygrać i są gotowi na wszystki

  • Mariusz
   Wrz 06, 2012 @ 10:51:46

   Premier Japonii Naoto Kan, stwierdził, że biorąc pod uwagę skalę zamachu terrorystycznego w Fukushimie, nastąpiła „boski interwencja”. To cud, że elektrownia nie została całkowicie zniszczona, a poziom skażenia jest znacznie mniejszy niż zamachowcy oczekiwali (Tokio miało nie nadawać się dłużej do zamieszkania).

   Czy ich plany idą tak świetnie:
   – Iran
   – Świńska / ptasia grypa
   – Zamachy w czasie olimpiady
   – Fukushima
   – Ludzie nareszcie przestają wierzyć mass mediom

   Ujawnienie? Ja sam uważam, że jest zdecydowanie za wcześnie na taki kontakt. Wibracje ogółu nie dorosły do takiego wydarzenia, dzisiaj to byłaby masowa panika, a nie radosne święto. Nie ściągniemy „w dół” istot z wyższych wymiarów. Jeśli chcemy się spotkać, to my musimy równać „w górę” do nich.

  • wika
   Wrz 06, 2012 @ 13:39:11

   No maruuudzisz, kochany…ale napisałeś jedno tak cudownie zabawne zdanie, że od wczoraj się turlam na jego wspomnienie, a śmiech jak wiadomo podnosi wibracje i otwiera serce 😀 więc dzięki za to zdanie! 😛 (niby niecenzuralne, a jak cieszy… ;))

 7. Gajdzioch
  Wrz 05, 2012 @ 12:37:49

  Krystal wakacje się udały? Mam nadzieję, że wypoczęłaś 🙂

 8. Józef
  Wrz 05, 2012 @ 11:48:47

  Przekaz ten wskazuje na prawdziwą sytuację ziemi i wszystkich jej istot, przede wszystkim za taki stan obciążony jest człowiek, jest to twarde stwierdzenie faktów, bez żadnego znieczulenia. Korektę, która nas dosięgła, spowodowaliśmy sami, ponieważ lekceważymy sobie prawa uniwersalne, które osadzone są na działaniach w miłości bezwarunkowej i dla jedności, którą wszyscy jesteśmy. Z przekazu tego jasno wynika, ze jeżeli nie zmienimy naszego myślenia i działania na obowiązujące normy we wszechświecie to „boski młyn” może nas znacznie posegregować i zranić. Boska miłość jest inna niż sobie po ludzku wyobrażamy, jest zawsze przebaczająca w swej mądrości i współczuciu lecz nie wolno zapominać, że jest też sprawiedliwa. Tekst robi wrażenie i jest potrzebny aby sobie uzmysłowić, że nic i nikt nie wyjdzie z dwoistości trzeciego wymiaru kto nie ma w swoim sercu miłości do siebie i jednocześnie do innych. Sednem tego pouczającego przesłania jest to , że mamy wybór i możemy odwrócić niekorzystny bilans naszych działań.

  Serdecznie pozdrawiam.

 9. Świadomy
  Wrz 05, 2012 @ 10:45:48

  a tak wgl. z ciekawości, w jakim jesteście wieku drodzy czytelnicy? ;> bo szczerze Wam powiem, że odczuwam brak ludzi, którzy myśleli by podobnie, mieli by podobny światopogląd. Dla większości moich znajomych pewnie takie artykuły to stek bzdur, a ja uważam inaczej. Dlatego zaglądam tu co raz częściej i cieszy mnie, że jest tak wiele światłych osób 🙂 to na prawdę potrafi podbudować i aż chce się dalej iść drogą światła 😉

  • Mariusz
   Wrz 06, 2012 @ 10:40:26

   29

  • wika
   Wrz 06, 2012 @ 13:15:46

   43 (fizycznie, bo psychicznie 6,5, już od wielu lat…;). To jest zdaje się coś koło tutejszej średniej 😀 Mamy studentów i emerytów również, czyli do wyboru do koloru 😉 A Tyyyy?…. 🙂

   • figa
    Wrz 06, 2012 @ 16:17:33

    Ja też 43 ! od trzech lat bardzo intensywnie ,,poszukująca ” . Trzy lata temu odwiedzili mnie ŚJ i pięknie mówili o Bogu . Zaczęłam się budzić . Ale było mi mało ! I u nich wszystko było ,,od -do ” , zaczęłam się dusić ! wyszłam i zaczęłam przekopywać się przez inne religie i filozofie ! Nic nie dało mi pełnej satysfakcji ! Aż moja Mama mówi mi ; nie szukaj Go dookoła , masz Go w swoim sercu ! BINGO !!! Odtąd wiem ! On Jest Miłością ! łączy wszystko !

 10. Adela
  Wrz 05, 2012 @ 08:55:01

  Eckhart Tolle – o oświeceniu – dla przypomnienia – super wykładzk – jak każdy tego wykładowcy

 11. Krzysztof
  Wrz 04, 2012 @ 22:54:01

  Widzialem juz wiele materialow na temat grudnia 2012 ale ten uwazam za szczeglnie wart uwagi, troche trwa ale polecam
  http://nnka.wordpress.com/2012/09/04/rok-2012-spokojnie-to-dopiero-poczatek/

 12. Asia
  Wrz 04, 2012 @ 22:29:12

  Witam Was Kochani!
  Obawiam sie ze i mnie taki ‚wirus’ dopadł o którym mowa w przekazie…Czuje jakby wszystko ustało i Galaktyczni dali sobie z nami ‚siana’ ,bo zobaczyli ile pracy ich to wszytsko kosztuje ;/nie zależy mi juz wcale na wzniesieniu , na tym zeby bylo lepiej bo wiem ze i tak tego nie dozyje w takim tempie… Wczesniej mocno wierzyłam w lepszy świat , w pomoc która ma nadesc ,a teraz nawet nie mam siły medytować, bo nie moge odszukać woli.
  Strasznie mnie to dobija bo wiem ze oddalam sie od Tego do którego z taka nadzieja i milościa dążyłam:( A sama nic nie moge na to poradzic. bo po porstu nie mam siły i brakło motywacji! Teraz czuje sie jak zomie bez uczuć..mam wrażenie ze patrze ale nie widze , nie czuje – to straszne.
  Jeśli moge to prosze kogos o wyjasnienie mojego stanu i POMOC!! bo chyba na poważnie jej potrzebuje…
  Przesyłam choć troche ciepła i miłości które pozostały jeszcze w moim serduchu!

  • krystal28
   Wrz 04, 2012 @ 22:43:49

   Asiu, rozpoznaj, ze Twoje odczucia są 3W i tymczasowe i stosuj techniki, aby podwyższyć swoje wibracje, oczywiście jeśli jest taka Twoja wola i pragnienie ❤

  • kimba70
   Wrz 04, 2012 @ 22:52:50

  • wika
   Wrz 04, 2012 @ 23:01:37

   Asiu, masz Całkiem Zwyczajny Mały Wzniesieniowy Kryzys…i do czegoś jest Ci on na pewno potrzebny, cały kłopot z kryzysami jest tylko taki, że jak się jest w ich trakcie, to człowiek w ogóle nie wie o co chodzi… Czy kiedy wędrujesz po górach, uważasz że oddalasz się od szczytu, na który chcesz dotrzeć, gdy schodzisz z innego, który jest po drodze?… dolina między szczytami zawsze była częścią ‚zabawy w 3w’, ale jak spojrzysz na to z szerszej perspektywy, rozwój jest oczywisty. A ten stan obojętności i braku silniejszych uczuć włącza mi się od ostatniego miesiąca regularnie, podejrzewam, że jest to taka forma energetycznego resetu i wentyla bezpieczeństwa (energie wciąż idą potężne i chodzi o to, żebyśmy się niepotrzebnie nie ‚zabulgotali’, taką mam inteligentną teorię 😉 ) Po prostu to wszystko olej, NIE STARAJ SIĘ tak bardzo, i rób to, co Ci sprawia przyjemność, a wtedy spontanicznie wejdziesz w lepszą formę – a o to tylko chodzi! Myślenie, ze ‚coś robimy źle’ jest pułapką 3w. W ogóle duża część myślenia jest pułapką 3w 😛 (vide ostatnie przekazy na blogu Jezusa i Uriela) To, że nie pamiętasz, ze oddychasz, nie znaczy, że nie oddychasz…i tak samo z połączeniem ze Stwórcą – zawsze je masz. poczucie odłączenia często wskazuje po prostu na ‚zmianę częstotliwości pasma’, ostatnio kumpel miał ostrą jazdę, bo zmienił mu się główny przewodnik i cała energetyka mu się do tego dostrajała.
   A gdy czujesz, że ‚nie dożyjesz’, oznacza to zapewne, że odpadają Ci bardzo pierwotne programy związane z przetrwaniem – miałam tak parę lat temu i reagowałam bardzo podobnie, a to się czyściły stare biologiczne programy i linia genetyczna przy okazji. Wszystko minęło, i wszystko się przydało (ale oczywiście zorientowałam się PO, a nie w trakcie…;) )

   Bądź dobrej myśli, kochana, przeczytaj sobie jeszcze środek ostatniego przekazu od AA Michała, on dokładnie o tym pisze, a potem zrób dla siebie coś, co Ci sprawi radość (a potem najlepiej kolejną taką rzecz…:p), cokolwiek, przy takich przejściach trochę trzeba przeczekać, a najłatwiej przeczekać, gdy wewnętrzne dziecko jest w miarę zadowolone, to taki prosty trik, a działa 🙂 Mamy być dobrzy dla siebie, nie tylko dla innych czy Całości…

   Pozdrawiam Cię najserdeczniej 😀 i nie mam wątpliwości, że niedługo wyjdziesz z tego wszystkiego wzmocniona i z głębszym zrozumieniem swojego procesu rozwoju 🙂
   Gośka

   • ramzes
    Wrz 05, 2012 @ 10:58:54

    Świetne „tłumaczenie” Gosiu – widzę, że masz zdolności nie tylko do tłumaczenia
    z angielskiego :)))
    Asiu – głowa do góry – wszyscy przeżywamy podobne rozterki od czasu do czasu
    więc wiedz, że nie jesteś sama …
    Trzymaj pion – jesteśmy z Tobą.

  • elzbieta
   Wrz 04, 2012 @ 23:44:07

   Asieńko , nie Ty jedna przechodzisz takie objawy . Głowa do góry , odpoczywaj , oddychaj w swoim rytmie , skupiając się na serduchu. Zostaw na razie medytacje , nie zmuszaj się . Polecam Ci oglądnąć film , Zamieszczony link w komentarzach przekazu ” Przed Wami dwa tygodnie wielkich zmian” , komentarz Adela , dostaniesz tam odpowiedź , jak sobie poradzić i prawdopodobnie dlaczego masz te objawy.
   Pamiętaj , Jesteś Wielkim Światełkiem, które jest na swojej DRODZE do Wzniesienia , dokładnie tu , gdzie ma być. Bez Ciebie nie byloby Tego Swiatu.
   z MILOSCIA Elzbieta

  • Gabriel
   Wrz 05, 2012 @ 08:05:15

   Witaj Maleńka!
   Jeśli chcesz napisz : gabriel3333@wp.pl
   jesteś stworzona z MIŁOŚCI w MIŁOŚCI i dla MIŁOŚCI
   M’

  • agata
   Wrz 05, 2012 @ 08:16:45

   Asiu, mam to samo:( to okropne, ta niemoc,niechec i inne dziwne odczucia:(mam nadzieje ze to minie. czuje niepokoj ze nie juz niema takich emocji jak przedtem, jakgdyby energie odeszly i wszystko sie skonczylo a ja zostalam sama na srodku planety nie wiedzac gdzie isc i co robic:(

   • Mariusz
    Wrz 05, 2012 @ 10:50:48

    Nic nie musisz robić, wszystko jest w idealnym porządku, trwa oczyszczanie. Poziom energii wzrósł i obnażył pokłady tego, co jeszcze w środku siedziało. Kiedy jest fajnie oszukujemy się często, że całe oczyszczanie mamy już za sobą. Wtedy przychodzi właśnie taki moment, pokazujący, że jeszcze trochę tego w człowieku siedzi. Zrzucamy balast, z którym wznieść się nie da. Warto o tym nie zapominać, że taki po prostu jest ten proces, żeby nie przechodzić od euforii do rozpaczy.

  • Grzegorz
   Wrz 05, 2012 @ 09:11:02

   Witaj. Medytuj i walcz. Szczególnie o czystość Twojego serca i spokój. Czy moje myśli są czyste, czy są moje, czy mi służą?. Co wnoszą teraz w moje światło. Potrzeby mojej duszy. Bo każda myśl to początek działania. I musi być ich spójność, lekkość, siła. Współpraca z Tobą, twoją Istotą. Nie myśl teraz o obietnicach innej cywilizacji. Niech robią porządek sami z sobą na górze. Też nie są doskonali. Nie muszą Cię przycinać jak drzewko na wiosnę. I zabierać teraz energii. Łącz się bezpośrednio ze swoim Światłem. Połącz się z własną (Stwórczą) duszą. I działaniem innych bliskich w działaniu Ci dusz. Niech nikt nie wyłącza Ci własnej transmisji. Niech nikt Cię nie będzie w stanie dezaktywować. Sama wybierz co potrzebujesz nasłuchiwać. Rozbudź w sobie pasje. Zjedz pyszne jabłko z sadu lub odległego parku. Posłuchaj koników polnych wieczorem. I pamiętaj odzyskuj połączenie, by Twoja energia nie była zbyt często rozpraszana, byś mogła swoją cenną energię ustawić na konkretne działanie. Pozdrawiam

  • Asia
   Wrz 05, 2012 @ 22:19:08

   JESTEŚCIE KOCHANI !! Tak mnie wzruszyły wasze madre, wspaniałe słowa , że aż sie popłakałam troszkę:) Teraz dopiero zrozumiałam ze to jeden z kolejnych etapów ,które przechodze i pomimo ze teraz jest nienajlepiej to odnajde na nowo to Światło, które poczułam , Dziekuje Bogu za kazde wasze słowo bo jest ono jak balsam dla zdezorientowanej duszy !
   Przytulam ciepło i jeszcze raz DZIEKI za to ze jestescie!! :))))))))))

 13. amfereon
  Wrz 04, 2012 @ 22:19:24

  Słuchajcie : Proszę oświećcie mnie:
  Czy ta gra z Wniebowstąpieniem jest tylko dla nas – najniższych i to niektórych , czy też nasza gwiezdna rodzinka pójdzie w górę jak na tasmociągu , a niektórzy z nas – nieliczni zajmą ich dotychczasowe wymiary , a oni pójdą o dwa piętra wyżej?

  • kimba70
   Wrz 04, 2012 @ 22:37:01

   Tak twierdzi Bashar ale nie używa słów „nieliczni” aktualnie fascynuje mnie Mooji i absorbuje to: http://www.youtube.com/watch?v=RXRRvO6wI_Y&feature=related

  • krystal28
   Wrz 05, 2012 @ 03:16:58

   Amfereonie, dla jasności: wg przekazów nie będziemy wstępowali do nieba, ale będziemy wznosić się razem z Ziemią do wyższych wymiarów. Wzniesienie nie jest wniebowstąpieniem, jak niektórzy mylnie tłumaczą.

  • Mariusz
   Wrz 05, 2012 @ 10:41:31

   Są źródła mówiące, o tym, że „wyższe” istoty, spłacają teraz swój dług, za zaniedbanie swego czasu opieki nad Ziemią, które również doprowadziło do obecnej sytuacji. Nierozwiązana sytuacja na Ziemi, jest hamulcem dla ich własnego wzrostu. Dlatego im też tak bardzo zależy. 🙂

 14. trzeźwy
  Wrz 04, 2012 @ 22:19:19

  Albo wierzysz, albo niewierny jesteś — no– możesz jeszcze w skałę się obrócić.

 15. thorgal
  Wrz 04, 2012 @ 21:52:36

  Nic dodac, nic ujac.

 16. Dziadziol :)
  Wrz 04, 2012 @ 20:00:00

  póki nie zobaczę naszych braci na własne oczy w nic nie uwierzę 🙂

  Dziadziol – niewierny Tomasz? 😉 Kr

  • kimba70
   Wrz 04, 2012 @ 20:49:23

   to wskoczysz sobie po przejściu w proste formy życia typu kwiatek, skała itp i miną 1000 lat zanim pozwolą ci doswiadczyć wyższej formy życia, która chodzi ,myśli, czuje i posiada zmysły i to jest tu pięknie opisane. W oddzieleniu od stwórcy dzieje się to co teraz tym którzy nie wierzą.

 17. Adela
  Wrz 04, 2012 @ 19:55:16

  rok 2012? – spokojnie to dopiero początek – interesujący i optymistyczny wykład

  • kimba70
   Wrz 04, 2012 @ 20:38:52

   Wykład jest super to raz, dwa ten przekaz powinien być na czołowych stronach gazet mowa o krystal, oddałem wolna wole , woli ojca , niczego sie nie boję , zależy mi tylko na jego miłości i choć niech gram spadnie jego miłości na serca które tego szukają.

  • ela
   Wrz 04, 2012 @ 23:44:23

   Adela, bardzo dziekuje za wskazanie na ten film. On wyjasnia praktycznie wszystko co ma teraz miejsce na ziemi. Rozwiewa wszelkie watpliwosci i tlumaczy w sposob doskonaly, dlaczego nalezy sie cieszyc , ze wiele rzeczy, tych w stylu rozpadu pewnych systemow nie mialo jeszcze miejsca , lub sie wogole nie wydaza. Mnie otworzyl on oczy na pewne moje dolki emocjonalne , lub wybuchy krzyku w reakcji na cudze zachowania, dla mnie nieakceptowalne u moich bliskich.To jest po prostu ta negatywna energia, ktora ma byc przetransformowana ,by stac sie paliwem dla matki ziemi w tym tygodniu, a ja juz myslalam, ze nie dam rady. Balam sie , ze wypadlam z kursu. Czym wiecej medytowalam, wytracalam sily i mialam naplyw tych niskich energii. Teraz juz to rozumiem i juz sie nie boje. Juz wiem , ze dam rade. Juz rozumiem po co sa te dziwne stany emocjonalne, stany zwatpienia, bezradnosci, ze juz sie samemu nie da rady i odpadnie z gry. Trzeba prosic o pomoc i tez tak zrobilam. Teraz jestem juz znowu pelna wiary , czego i wam wszystkim zycze.

   Usciski dla wszystkich.

   Ela

   • wika
    Wrz 05, 2012 @ 01:53:20

    Ale fajnie, dwie Ele dokładnie o tej samej godzinie napisały prawie to samo… 😀

   • Mariusz
    Wrz 05, 2012 @ 10:44:49

    Misją niektórych ludzi tutaj jest wręcz bycie konwerterem takich energii. W chwilach skupienia jestem w stanie uchwycić moment kiedy zasysam nieswoje nieharmonijne energie z otoczenia. Radząc sobie z tym, przetapiasz kolejną partię, pomagając globalnemu procesowi. Nie jest to najprzyjemniejsze, bo tracisz na jakiś czas swój komfort, ale z pewnością bardzo potrzebne.

    Z pozdrowieniami…

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: