Benjamin Fulford – Raport 5.3.2012

.

Przetłumaczyła Krystal dla politycznie zainteresowanych

.

Trwająca wojna finansowa narasta z aresztowaniami i zamachami widocznymi po obu stronach.  George Bush senior i Bill Gates zostali aresztowani w zeszłym tygodniu za sabotowanie nowego systemu finansowego po ‚spowiedzi’ Timothy Geithnera,mówią źródła Pentagonu.  Kabalistyczny syndykat zbrodni Federalnej Rezerwy zamordował Lorda Jamesa Blackheath 29 lutego, po tym jak potępił ich w brytyjskiej Izbie Lordów za kradzież 15 bilionów dolarów.   Społeczność Białego Smoka (White Dragon Society), tymczasem rozpoczęła domaganie się natychmiastowego aresztowania na przesłuchanie byłego szefa policji z Hong Kongu Petera Stevensa.

Opublikowane przez Benjamina,  5 marzec, 2012
Aktualizacja o „śmierci” Lorda Jamesa Blackheath w tygodniowych Geopolitycznych Wiadomościach i Analizie.  Lord James Blackheath został zamordowany przez Kabała. Źródłem tych informacji był członek rodziny Rothschildów.  Wpis Wikipedii na Lorda Blackheath mówi, że zmarł 29 lutego, jednak mówca Loży Lordów powiedział, „na ile wiemy, to on żyje i ma się dobrze.” (filmik poniżej)

polowanie trwa, aresztowania Kabała wzrasta
sekretarz skarbu US, Timothy Geithner aresztowany, przesłuchany i zwolniony
azjatyckie negocjacje są kontynuowane
termin 31 marca został dostarczony do komitetu 300-tu przez gnostyczną frakcję „Illuminati”
kontrolowana implozja Zarządu Rezerwy Federalnej i EBC nadal idzie zgodnie z planem
zdejmowanie satanistycznego kabalisty przebiega płynnie
negocjacje przebiegają na najwyższym poziomie
tajna zmiana reżimu w Azji zbliża się ku końcowi
satanistyczny kabał na zachodzie kruszenie
Stary Porządek Świata chce się poddać, ale ludziom, nie dla Nowego Porządku Świata
federalni zaczęli sprawy sądowe dla pokoju i szczegółowe negocjacje rozliczeń się rozpoczęły

Peter Stevens jest poszukiwany pod zarzutem przemytu broni jądrowej do Japonii, która została użyta do ataku nuklearnego i tsunami w Japonii 11 marca 2011.  Stevens obecnie znajduje się w klubie jachtowym Galera Puerto na Filipinach.

Gnostyczna rodzina Illuminati i grupa hakerów ‚anonimowi’ zgodzili się połączyć siły ze Społecznością Białego Smoka z programem ataków na Monsanto i inne twierdze KabałaRockefellerowie,  Krugerowie i Openheimerowie, Mellony,  Warburgi, Rothschildy, Morgany i inne rodziny Kabała będą systematycznie ścigani i zatrzymani, jeśli nie poddadzą się w miesiącu marcu.

Społeczność królewskiej rodziny Smoka (Dragon Family Royal Society)  w międzyczasie, poinformowała więcej tego pisarza na temat toczącej się wojny finansowej.  Rodzina Smoka przedstawiła kopię dokumentu (który opublikujemy na naszej darmowej stronie internetowej w tym tygodniu), który rok temu został przekazany centralnym światowym bankom.  Według tego dokumentu, wszystkie 69 „pierwszych i drugich krajów świata” wraz z 225 innymi suwerennymi grupami, podpisały się dla nowego systemu finansowego.  Do głównych zwolenników tego systemu należą siły zbrojne Rosji, Chin i USA, według źródła Rodziny Smoka.  Stare rodziny królewskie z całego świata zgodziły się sfinansować go początkowo 15 bilionami dolarów popartymi złotem, klejnotami i skarbami należącymi do rodu królewskiego.  Są to te same rodziny, które sfinansowały wstępne system Bretton Woods, który został porwany/sprzeniewierzony w latach powojennych przez rodziny, które są właścicielami Zarządu Rezerwy Federalnej.  Nowy system wyeliminuje wszystkie prywatne posiadanie  banków centralnych, jak i „lewą” rachunkowość.

Ponadto, Rodzina Smoka zgodziła się udzielić finansowanie narodom, aby mogły wyczyścić swoje długi i zaangażować się w nową infrastrukturę i inne wydatki na celu „harmonijnego rozwoju”.  Fundusze są zweryfikowane przez przedstawicieli 10 największych religii świata znajdujących się w Rzymie.  Może to być zweryfikowane przez „D.T.C. Euro (clear) banki lub przez niebieskie, szare lub czarne ekrany Federalnej Rezerwy, według dokumentu DF.

Sprzeciw wobec tego systemu jest prowadzony przez rodziny bankowe Zarządu Rezerwy Federalnej i ich Bilderberger, CFR, trójstronna prowizja poruczników. Nadal produkują papierowe dolary, które są jeszcze akceptowane na terenie USA, w  Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Szwajcarii.  Reszta świata (i duża część szwajcarskiej instytucji bankowej) odmawia przyjęcia tych dolarów, ale ciągłe próby są podejmowane przez kabalistów do prania ich bezwartościowych pieniędzy.  Mają oni też pełną listę polityków i innych finansjerów, których przekupili i szantażowali na całym świecie.

Kabaliści również usiłowali albo zabijać, albo zamrozić aktywa zwolenników nowego systemu.  Mimo tego, coraz większa liczba banków przeciwstawia sie rodzinom bankowym i „przekracza linię pikiety” na rzecz nowego systemu.  Wystarczy zapytać w banku, czy są zgodni z regulaminem Basel 3 czy nie, aby dowiedzieć się, po czyjej stronie pracują.

Przedstawiciel Rodziny Smoka powiedział również, że kontrowersje o prawie do tradycyjnych skarbów królewskich mogą łatwo być rozstrzygnięte w sądzie. Twierdzi, że R.C. Dam był oszustwem przez rodziny bankowe.  Dodał, że Eddie Soekarno był prawnym posiadaczem „niektórych” aktywów Rodziny Smoka

Walka o kontrolę nad systemem finansowym miała decydujący zwrot w zeszłym tygodniu, kiedy Bill Gates został aresztowany pod zarzutem sabotażu nowego systemu finansowego.  George Bush Senior to osoba, która dostarczyła zeznań na temat Billa Gatesa, według wyższych źródeł Pentagonu.

Społeczność królewskiej rodziny Smoka dało wsparcie dla planu Fundacji Białego Smoka na utworzenie merytokratycznie obsadzoną gospodarczą agencję planowania, która działałaby w harmonii z ich planami.

Grupa gnostycka przeciwna rządom rodzin illuminati nalegała na utworzenie takiej agencji, jako warunek dla nich, aby odwołać masowo planowany chaos i poważne demonstracje w Europie i Stanach Zjednoczonych począwszy od kwietnia.

Anonimowa grupa hakerów również obiecała systematycznie atakować wszystkie korporacje związane z Kabalem, media, jednostki i centra władzy w kampanii stale rosnącej presji i intensywności.

W Japonii także przygotowania do coup d’etat  przeciwko wszystkim kabalistycznym politykom, bankierom i mediom są prawie kompletne. Ci ludzie już wiedza, ze ich dni przy władzy już się skończyły.

W tym tygodniu delegacja z Chin przybyła do Japonii, aby omówić tranzycję do nowego rządu w Japonii i na Półwyspie Koreańskim.  Będą również omawiać modernizację międzynarodowych instytucji takich, jak ONZ, BIS, Bank Światowy, Trybunał Światowy i MFW.

————————————————————————————————–

The ongoing financial war is accelerating with arrests and assassinations being seen on both sides. George Bush Senior and Bill Gates were arrested last week for sabotaging the new financial system after being fingered by Timothy Geithner, pentagon sources say. The Federal Reserve Board crime syndicate cabalists for their part murdered Lord James Blackheath on February 29th, after he denounced their theft of $15 trillion in the British House of Lords. The White Dragon Society, meanwhile has put out an all points bulletin seeking the immediate arrest for questioning of former Hong Kong Police Chief Peter Stevens.

Posted by benjamin, March 5, 2012
Update on the “death” of Lord James Blackheath. The just published Weekly Geopolitical News and Analysis20120305 states that Lord James Blackheath was murdered by the cabal. The source for this information was a member of the Rothschild family. The Wikipedia entry on Lord Blackheath also stated that he died on February 29th. However, a spokesperson for the House of Lords in the UK said that “as far as we know he is alive and well.”

The hunt is on, cabal arrests accelerating
U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner arrested, questioned and released; Asian negotiations continue
A March 31st deadline has been delivered to the committee of 300 by the gnostic “illuminati” faction
Controlled implosion of Federal Reserve Board and ECB continuing as planned
The takedown of the satanic cabal is proceeding smoothly
Out of the box negotiations are proceeding at the highest level
Secret government regime change in Asia nears completion, Satanic cabal in West crumbling
The Old World Order wants to surrender but to the people, not to the New World Order
The Feds have sued for peace and detailed settlement negotiations have begun

Stevens is wanted on charges of smuggling into Japan the nuclear weapon that was used for the 311, 2011 nuclear and tsunami attack against Japan. Stevens is currently located at the Puerto Galera yacht club in the Philippines.

The gnostic illuminati family and the hacker group anonymous have also agreed to join forces with the White Dragon Society with a program of attacks on Monsanto and other cabal strongholds. The Rockefellers, Krugers, Openheimers, Mellons, Warburgs, Rothschilds, Bushes, Morgans and other cabal families will be systematically hunted down and rounded up if they do not surrender within the month of March.

The Dragon Family Royal Society group, meanwhile, provided this writer with more information about the ongoing financial war. The Dragon family provided a copy of a document (which we will publish on our free website this week) that was handed over to the world’s central banks a year ago. According to this document, all 69 “first and second world countries” together with 225 other sovereign groups, have signed on to the new financial system. The main backers of this system include the military forces of Russia, China and the US, according to a Dragon family source. The old royal families of the world have agreed to finance it initially with $15 trillion backed by gold, jewels and treasure owned by the royals. These are the same families that funded the initial Bretton Woods system that got hijacked in the post war years by the families that own the Federal Reserve Board. The new system would eliminate all private ownership of central banks as well as “off the books” accounting.

In addition, the Dragon family has agreed to provide nations with funding to clear their debts and engage in new infrastructure and other spending aimed at “harmonious development.” The funding is vetted by representatives from 10 major world religions located in Rome. It can be verified through “D.T.C. Euro Clear banks or Federal Reserve Board blue, grey or black screens,” the DF document states.

The opposition to this system is being run by the Federal Reserve Board banking families and their Bilderberger, CFR, Trilateral commission lieutenants. They are still issuing fiat dollars that are accepted inside the US, Germany, the UK, Italy, France and Switzerland. The rest of the world (and a large part of the Swiss banking establishment) is refusing to accept these dollars but constant attempts are being made by the cabalists to launder their fiat money. They also have a comprehensive list of politicians and other power-brokers they have bribed and blackmailed throughout the world.

The cabalists have also tried to either kill or else freeze the assets of supporters of the new system. Despite this, a growing number of banks have defied the banking families and “crossed the picket line,” into support of the new system. Just ask a bank if they are Basel 3 compliant or not and you can find out what side they are working for.

The Dragon Family representative also said that the controversy over who had the rights to the traditional royal treasures could easily be settled in a court of law. They claim that R.C. Dam was a fraud set up by the banking families. They add that Eddie Soekarno was the legal holder of “some” Dragon family assets.

The battle over control of the financial system took a decisive turn last week when Bill Gates was arrested on charges of sabotaging the new financial system. George Bush Senior is the person who provided testimony about Bill Gates, according to senior Pentagon Sources.

The Dragon Family Royal Society has indicated they support the White Dragon Foundation plan for setting up a meritocratically staffed economic planning agency that would work in harmony with their plans.

The anti-bloodline rule gnostic group has insisted on the setting up of such an agency as a condition for them to call off mass planned mayhem and major demonstrations in Europe and the US starting in April.

The hackers group anonymous has also promised to systematically attack all cabal linked corporations, media outlets, individuals and power centers in a campaign of steadily increasing pressure and intensity.

In Japan as well, preparations for a coup d’etat against all banking cabal flunky politicians, bankers and media are nearly complete. These people already know their days in power have ended.

A delegation from China has arrived in Japan this week to discuss the transition to a new regime in Japan and the Korean peninsula. They will also be discussing the revamping of international institutions like the UN, the BIS, the World Bank, the World Court and the IMF.

http://benjaminfulford.typepad.com/benja….celerating.html

Lord James Blackheath

48 Komentarzy (+add yours?)

 1. falcon
  Mar 07, 2012 @ 16:58:49

  Wszędzie na stronach pokazują film o aresztowani Timothy Geithner – FOX NEWS.. jednak jest to film z 2010 roku… Pytanie skąd Fulford to wszystko wie…

 2. Mavs
  Mar 07, 2012 @ 13:29:47

  Hmmm. Chciałbym się z Tobą Krystal i z Wami wszystkimi moi drodzy podzielić pewnymi przemyśleniami. Tylko proszę nie piszcie mi tu, że wszystko co nie jest 100%………
  (edytowane)


  Drogi Mavs, proszę stosuj się do zasad komentowania na naszym blogu — K

  Nasz blog jest –
  pro Galaktyczna Federacja, pro Asztar, pro Obama i pro Anonimowi, m.in.(będziemy bardzo zaskoczeni, gdy dowiemy się w końcu, kto był po stronie Światła, a kto po stronie ciemności!). Komentarze są do zamieszczania linków w duchu 4G i w jęz. polskim, wymiany doświadczeń i wspierania się na drodze do Wzniesienia. Konstruktywne, pozytywne myśli są mile widziane.

 3. Graziella
  Mar 07, 2012 @ 09:44:07

  Kochana Krystal,
  Prosze o Twoje konto na maila.chce zasponsorowac,tlumaczenia.
  Pozdrawiam w Milosci,G

  OK, dzięki kochana Graziello – K

 4. VEGETA
  Mar 07, 2012 @ 09:07:01

  Facebook mówicie? Jakbyście mieszkali tu gdzie ja z tymi, co do tego sami stworzyli lokalną iluzję swojego świata to bylibyście przeciwko portalom społecznościowym. Nie mam nigdzie konta, a teraz tym bardziej nie założę, bo czekam na dzień kiedy będę mógł połamać prawo jazdy i dowód osobisty no i mam dość swoich danych personalnych. Tak mam ten swój antysystemowy styl bycia, ale oczywiście nie chuligański. Chyba nie powiecie mi, że nie będę mógł pozbyć się tych 2 rzeczy? A co do przekonywania innych to ja już przekonywałem w formie żartów, ale jest już we mnie zbyt wiele Światła, żeby znowu tak nisko upaść (tak w odniesieniu do pewnej grupy ludzi było to żałosne niemalże po całości). Swojej matce biologicznej próbowałem wytłumaczyć o Bilderberg Group, ale wtedy wszczęła kłótnie o pierdołę dosłownie i stwierdziła, że jestem nawiedzony. Do tego odezwał się w niej reżim po byłym socjalizmie, jaki panował w Polsce. Mieszkam w zadupiu i jestem odcięty na co dzień od świata. Nie dziwcie się dla mnie, że wolę być dumny i honorowy, bo ci ludzie prowokują i nawet nie wiedzą, że to robią.

  • Tomek Cwiek
   Mar 07, 2012 @ 20:43:58

   ja tez jestem aspołeczny i asystemowy.nie mam nkointa w banku, zameldowania,prawa jazdy, dowodu osobistego, ale konto na facebooku mam;) uwazam ze facebook to doskonałe narzedzie do szerzenia swiatła.Wiem ze jest inwigilowany/usuwali nam posty,komentarze w naszej grupie TRANSFORMACJA SWIADOMOSCI/, ale to nic w porownaniu z tym co sie dobregom robi,pozdrawiam:) ❤

 5. aditraxdaksza
  Mar 07, 2012 @ 01:00:54

  To rzeczywiście jest ważny! tekst. Dzieki Krystal :).
  Ja chciałbym pójść dalej w pytaniach. I jak się to będzie miało do Polski. Bo musimy pamiętać, ze wszystkie te zmiany dzieją się na Fali Wzniesienia, a wiec maja sens jeśli Nowe nastąpi z pozycji Kochającego Serca. A to znaczy, ze muszą być napisane nowe akty prawne w duchu Nesara. Kto rozumie taka potrzebę? Na kogo możemy liczyć? Bo na pewno możemy liczyć na wielu, wielu zainteresowanych w zachowaniu obecnego status quo. Pomimo ogromnych nadziei i ogromnej dawki optymizmu jestem praktykiem i nie sadze żeby wszystko zadziało się wg. scenariusza:…i przybył na białym koniu wyzwoliciel ….i wszystko za nas zrobił.

 6. Robert Szulik
  Mar 06, 2012 @ 23:55:53

  Witam serdecznie. Od dłuższego czasu czytam na tej stronie różne przesłania i polecam je innym. Ten tekst jest w swej formie „rwany”, a i nie jest jasny w niektórych miejscach. Być może jest to kwestia tłumaczenia, mam nadzieję. Poruszane są tu ważne kwestie i nie mam tu jasności. Ten tekst jest różny w formie od wielu innych. Chciałem jedynie zwrócić na to uwagę, gdyż nie znam w takim stopniu angielskiego by ten tekst zrozumieć. Dziękuję i pozdrawiam. Robert.

  Witaj Robercie, styl reporterski Benjamina jest właśnie taki, suchy, „rwany”. Tłumaczenie jest wierne i niektóre skróty/nazwy, których Ben używa dla mnie tez są niezrozumiałe. Angielski tekst podaję poniżej tłumaczenia dla porównania dla angielskojęzycznych. Jeśli ktoś chciałby tłumaczyć następne reportaże w każdy poniedziałek, to zapraszam do współpracy. Serdecznie pozdrawiam – Krystal

  • ernesto
   Mar 09, 2012 @ 14:38:04

   Krystal, z wielką chęcią pomogę w tłumaczeniu tekstów angielskojęzycznych

   Drogi Ernesto, dziękuję za ofertę, skontaktuję się z Tobą przez e-mail — K

 7. Fred.
  Mar 06, 2012 @ 23:27:19

  Co chcesz to zobaczysz. Zastanów się przy tym, kim się stajesz. Oskarżycielem, katem… Rzuć kamieniem….Rusz głową, a nie ustami. Pozdrawiam Was i życzę opanowania emocji.

 8. Jakob
  Mar 06, 2012 @ 22:55:04

  Zauważyłem,że niebo często jest czyste 🙂 bez chemii. Przynajmniej na ten moment już od kilku dni nie „sieją” … Zwracam na to uwagę i teraz widzę naprawdę zmianę w tej kwestii. Ale zobaczymy ,może tylko tankują zbiorniki, mam nadzieję jednak,że to oznaka zmian na lepsze 🙂
  Pozdrawiam 🙂

  • Alysa
   Mar 07, 2012 @ 15:23:28

   Ja nie mieszkam w Polsce i tez zauwazam, ze od jakiegos czasu na niebie sa normalne chmury 🙂 gdzie jeszcze niedawno zaczynali pryskac juz od 7 rano i tyle bylo nieba widac na reszte dnia. Samoloty nadal lataja, ale juz bez „ogonow”. Pozdrawiam.

 9. Etilia
  Mar 06, 2012 @ 22:34:17

  Czytam i cieszę się razem z wami, rozsyłajmy te wiadomości. pozdrawiam
  wszystkich. E.

 10. Maria Zag
  Mar 06, 2012 @ 22:02:39

  Ludzie KOCHANI nie byłam swiadomo że można się cieszyć i płakać prawie z RADOŚCI zobaczenia CZYSTEGO NIEBA 🙂
  Dziekuję za to czyste niebo i radość w moim sercu
  napawające wiarą że tak juz JEST tu i teraz.
  Od paru dni czyste niebo naturalne piekne chmurki słoneczko swieci zimowo
  widać gwiazdy w mieście księzyc.
  KOCHAM zmiany.

  • krowieternal
   Mar 06, 2012 @ 23:09:05

   rzeczywiście niebo ostatnio było niesamowite, tam gdzie mieszkam błękit był po prostu uderzający(oczywiście pozytywnie) 😀 w ogóle ostatnio wszystko wydaje się być inne, bardziej „magiczne” i zachwycające 🙂 (przepraszam za moją egzaltację, ale tak po prostu ostatnio jest mi tak jakoś dobrze 😛 życzę wszystkim tego samego 🙂

 11. Tomek Cwiek
  Mar 06, 2012 @ 21:36:03

  zaczyna sie dziac:)) dzieki Krystal z całego serca;) ❤

  🙂 – K

 12. Teka
  Mar 06, 2012 @ 16:49:31

  Hasanie, „edytowane” to ty masz w głowie. Jak można wypisywać takie dyrdymały, że katastrofa była zaplanowana?! Tutaj nie ma miejsca na wylewanie własnych frustracji politycznych czy psychicznych – nie ta strona, nie ten poziom.Teka

  • emin
   Mar 06, 2012 @ 23:33:45

   a ja uważam, że dla iluminatów takie katastrofy to normalne działanie. Może to być nastraszenie nas za np. oddalenie ustawy o GMO w sejmie, nieudane głosowanie o sprzedaży Lotosu lub jeszcze coś innego. Miała być jeszcze katastrofa 1 XI, ale Wrona wylądował jak orzeł. Z wyższego wymiaru patrząc to nie ma przypadkowych katastrof. Nic nie dzieje się przypadkiem, gdyż wszystko ma swój sens, często nierozumiany z punktu 3D.
   Pozdrawiam serdecznie

   • freeheart
    Mar 07, 2012 @ 10:34:36

    Nie tylko dla iluminatów takie działanie jest prawdopodobne. Także dla lightworkers. Również iluminaci są wśród ofiar katastrof i innych „zdarzeń losowych”. Wiemy dlaczego.

 13. dziadzio jasio
  Mar 06, 2012 @ 16:20:56

 14. sylla118
  Mar 06, 2012 @ 15:58:36

  Ludzie kochani przecież jasno i wyraźnie napisali że wszystko w dużej mierze od nas zależy od naszej świadomości i świadomości innych. jak będziemy tylko stali i czekali to nic z tego nie będzie. Dlatego starajmy się informować w miarę możliwości innych i przede wszystkim tez sami nad tym pracujmy – a wtedy będą tego efekty. Ja udostępniam artykuły z tej strony na facebooku na swoim profilu. Również kopiuję i przesyłam znajomym i na fora. Też tak róbcie , a doczekamy się w końcu tego lepszego świata.

 15. Cahetel
  Mar 06, 2012 @ 13:12:10

  Bankowcy masowo rezygnują ze stanowisk!
  To jeszcze kolejne potwierdzenie konkretnych zdarzeń początku „upadku” systemu bankowego w obecnym kształcie

  „Szokującą listę opublikował jeden z amerykańskich blogów – listę rezygnacji przedstawicieli wysokiego managementu bankowego w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na tej liście – na koniec lutego 2012 – jest 101 pozycji.”

  link do całości:

  http://vabanque.nowyekran.pl/post/54651,bankowcy-masowo-rezygnuja-ze-stanowisk

 16. Cahetel
  Mar 06, 2012 @ 13:03:34

  To bardzo ciekawe uzupełnienie tych informacji, prawdziwe kompendium wiedzy na temat tej „osmiornicy” finansowej. Link do całości na dole

  VA BANQUE 29.02.2012 13:02
  Kartel Rezerwy Federalnej: Osiem rodzin.

  Czterej jeźdźcy systemu bankowego (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup i Wells Fargo) są właścicielami Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP i Chevron Texaco. Wspólnie z Deutsche Bank, BNP, Barclays i innymi europejskimi bankowymi molochami.
  Jednak ich monopol w globalnej gospodarce nie kończy się na ropie. Z raportu 10K (*1) amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych są oni również posiadaczami wszystkich największych korporacji Fortune 500 (pięciuset największych korporacji świata).

  Kim więc są posiadacze udziałów w tych bankach?

  Link do artykułu
  http://vabanque.nowyekran.pl/post/54472,kartel-rezerwy-federalnej-osiem-rodzin-1

 17. Renata
  Mar 06, 2012 @ 12:59:38

  Z całą pewnością nasz polski nierząd wie o tych aresztowaniach, niestety nasze polskie media nie interesują się takimi faktami, tylko przerabiają non stop prywatne tragedie, nawet TVP INFO…., na prawdę nie warto oglądać obecnie tv, za to strona Crystal ma wartość niewymierną, wyobraźmy sobie o ile ubożsi bylibyśmy bez wiedzy zaczerpniętej z tych przekazów a na pewno mniej spokojni o siebie i naszych bliskich. Crystal Twoja praca pomaga wszystkim poszukującym prawdy odnaleźć się w tym świecie zainfekowanym przez niskie energie. Dziękujemy Ci za światło, które wnosisz w nasze życie. Niech deszcz bożych błogosławieństw spadnie na Ciebie i wszystkich czytelników tej strony. Amen.

 18. bel
  Mar 06, 2012 @ 12:13:52

  Witam serdecznie! Kochana Krystal, ogromnie Ci dziękuję za przetłumaczenie i wstawienie raportu Fulforda. Zdaję sobie sprawę, że poświęcasz na to swój dodatkowy czas. Jestem Ci niesamowicie wdzięczna za to co robisz. Jesteś prawdziwym świecącym słonkiem pośród nas. Dziękuję! Pozdrawiam!.

  Dzięki, Bel 🙂 — K

 19. Dorota
  Mar 06, 2012 @ 12:09:56

  Coś musi być na rzeczy w tych doniesieniach. Wszędzie na świecie czuliśmy się tak dołująco, jak u nas w Polsce przed wydarzeniami 1980 roku. Musimy tylko być czujni i nie dać się sprowokować, żeby nam ogólnoświatowego „stanu wojennego” nie zrobili. Myślę jednak, że to już jest początek ich końca i jedyne, co mogą zrobić to zapaść się pod swoim własnym ciężarem, a niosą nie mały bagaż zła wyrządzonego ludzkości.
  W nas jest MOC ŚWIADOMOŚCI, z którą sobie ciemni nie poradzą. Jesteśmy Rodziną ŚWIATŁA, a Gaja jest tą Niewiastą obleczoną w Słońce, która otrzyma skrzydła orła i na nich umknie złemu potworowi. Moje serce to czuje i jest pewne tego, że tak się stanie 🙂
  Pozdrawiam Krystal bardzo serdecznie.
  Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście.

 20. dziadzio jasio
  Mar 06, 2012 @ 11:38:42

  Podała tylko rzepa za reuters , poniżej link:

  http://www.ekonomia24.pl/artykul/706164,811303-Bankowcy-do-aresztu.html

  Aresztowania brytyjskich finansistów
  reuters, p.m. 13-02-2012, ostatnia aktualizacja 13-02-2012 04:08
  Po fali krytyki premii w instytucjach finansowych wielu ich pracowników trafiło do aresztu za działanie na niekorzyść pracodawców

  Brytyjski Urząd Podatkowy i Celny (HMRC) potwierdził wczoraj, że przeprowadził aresztowania wielu pracowników banków w związku ze śledztwem o masowe naruszanie prawa. – Ludzie ci podejmowali decyzje zgodne ze swoim interesem finansowym, ale niekoniecznie w zgodzie z biznesową aktywnością banku – podał HMRC.

  HMRC nie podał ani liczby aresztowanych osób, ani nazw banków, których byli pracownikami. Z kolei dziennik „The Sunday Telegraph” podał, że w grupie jest jeden obecny oraz jeden były pracownik Royal Bank of Scotland. Jego rzecznik odmówił w sprawie komentarza, stwierdzając jedynie, że bank w pełni współpracuje z HMRC.

  Aresztowania zbiegły się z kolejną falą krytyki pod adresem bankierów za wypłacanie sobie zbyt wysokich pensji i premii. Chodzi zwłaszcza o wspomniany RBS, który w efekcie błędnych i zbyt ryzykownych decyzji kierownictwa znalazł się na krawędzi bankructwa. Dziś 83 proc. jego akcji należy do Skarbu Państwa, ale mimo to prezes Stephen Hester miał otrzymać ok. 1 mln funtów premii za 2011 r. Opozycja apelowała do rządu o zablokowanie wypłaty, który po wielu krytycznych głosach z niej zrezygnował.

  Według niedawnego raportu zarobki prezesów 100 największych korporacji notowanych na londyńskiej giełdzie w ramach indeksu FTSE100 w 2010 roku wzrosły średnio o 49 proc., podczas gdy średnia wzrostu płac w całej gospodarce w tym samym okresie wyniosła skromne 3,2 proc.

  Ośrodek badawczy Data Services policzył, że średnia zarobków dyrektorów wykonawczych firm z indeksu FTSE100 wynosi aż 2,6 mln funtów rocznie.
  Rzeczpospolita

 21. MorningLight
  Mar 06, 2012 @ 10:18:18

  Czemu nie ma o tym w żadnej tv czy gazecie w polsce ?? Kiedy wkońcu nasz kraj się przebudzi , nasza inteligecja ….
  Mam nadzieję że u nas też wyłapią wszystkich ze złej strony mocy 🙂
  Pozdrawiam

 22. Aneta
  Mar 06, 2012 @ 09:33:27

  A ja cieszę się, bo od kilkunastu dni mam nad głową czyste niebo i tylko naturalne chmury 🙂
  I nie mogę doczekać się rozpoczęcia pracy przy oczyszczaniu naszej ukochanej Gaji 🙂
  Pozdrawiam i ściskam wszystkich cieplutko w ten piękny, słoneczny poranek!
  Dziękuję Ci Krystal, że swoją pracą przywróciłaś mi chęć do życia, do patrzenia w niebo, do marzeń… Znów jestem szczęśliwa! Kocham Was bardzo!!!

  Anetko [♥] — K

 23. Argayl
  Mar 06, 2012 @ 09:23:29

  Proszę dajcie znać jak już coś będzie oficialnie w mediach bo ja nie ogladam telewizji…

 24. Danina Serda
  Mar 06, 2012 @ 09:18:23

  Kochana Krystal serdeczne podziękowania za Twoją Pracę.Kocham Cię za to.ze jesteś.Bo dzięki Tobie mamy te wspaniałe przekazy i wiedzę,Kochani jak to dobrze żyć tak w ciekawych czasach.Pozdrawiam Was Wszystkich i tulę do serca.Dania

  Dania [♥] – K

 25. hasan
  Mar 06, 2012 @ 08:45:23

  no może u nas też dojdzie do rebelii i tusk będzie helikopterem podejmowany z dach sejmu by uratować życie haahahah.. tak niech ich obalą ja mam ich dosyć
  tv też mam dość jeszcze ta katastrofa na bank była zaplanowana by odwrócić uwagę i media wałkują jak posrane jeden temat . powinniśmy zaplanować blokadę warszawy w dniu rozpoczęcia euro i uniemożliwić ich rozpoczęcie.

  • Aneta
   Mar 06, 2012 @ 11:43:33

   Hasan, na Euro wystarczy nie pójść, nie kupić biletu, nie włączać TV na obejrzenie meczu itd, itp… Nie dać temu przedstawieniu naszej energii ani w formie pieniędzy, ani w formie naszej uwagi. Pamiętasz bojkot meczu po zmianie wyglądu orzełków na koszulkach naszych piłkarzy? Tym z PZPN od razu zadrżały tyłki i orzeł wrócił na swoje miejsce…
   Ja przestałam się denerwować tym, co się dzieje, bo po pierwsze nie dodaję wtedy temu energii, po drugie lepiej się czuję (żółć mnie nie zalewa i wątroba nie boli :-)), a po trzecie myślę sobie, że to już ostatnie ich poddrygi. Każdy ma swoją rolę do spełnienia. I niech tak będzie.
   Ściskam cieplutko
   Aneta

  • Arkiss
   Mar 06, 2012 @ 12:25:39

   Hasan, na pewno dojdzie w naszym kraju do rebelii społecznej, jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Rządzący katastrofą chcieli odwrócić uwagę ale wygląda na to że jest całkiem na odwrót, wszystkie niegodziwości i zło zaczynają wracać do Platformy Obywatelskiej i jej lidera D.Tuska. Dodam np że Kaczyński już planuje masową społeczną rewoltę, startując od 10 kwietnia. Będą tutaj takie protesty jak w Grecji, co do tego nie mam żadnych wątpliwości… i w pewnym sensie się tego obawiam, bo wszystko wskazuje w naszym kraju, na ekstremalny, pełen przemocy scenariusz, gdyż ten rząd PO po dobroci władzy nie odda, przeciwnie, będą tylko pały, aresztowania, obozy, więzienia dla „niezadowolonych”, zupełnie jak w Białorusi, Rosji czy nawet USA… Pozdrawiam odważnych…

   • kasia
    Mar 06, 2012 @ 17:35:36

    No właśnie. Rewolte mógłby zacząć ktoś inny. Z Pana Kaczyńskiego też tryska nieprzyjemna w odbiorze złosc i żądza władzy. Chyba nie tedy droga? Czas na kogoś z dobrymi, pełnymi Miłości oczami… Kogos komu wszyscy zgodnie zaufamy. Czekam, wierzę i kocham:).

 26. Soszkin
  Mar 06, 2012 @ 08:13:17

  A to ciekawostka.. Nigdzie w mediach nie widac, ani nie slychac o tych aresztowaniach.. A mialo byc tak glosno. Przepraszam Was, ale fajnie te wszystkie teksty brzmia i nie bardzo pokrywaja sie z rzeczywistoscia. Oczywiscie, wiem, tzn tak czytalem w tych przekazach, ze to w wiekszosci jest kamuflowane, itd, itp… Zewszad slysze tylko obietnice, jak to bedzie wspaniale.. I to z kazdej strony, i tej ciemnej i tej rozswietlonej.. Tylko jakos tego „lepiej” nie widze i nie czuje.. Za to obecny swiat zwala mi sie na glowe z impetem kowadla i nie pozostawia zludzen.. A Tworki juz drzwi przede mna otwieraja… :-////

  cierpliwości, Soszin, jeszcze zostało 9-10 miesięcy. Jeśli nic takiego się nie wydarzy do końca tego roku przyłączam się do chóru narzekających i sfrustrowanych 😉 — K

 27. VEGETA
  Mar 06, 2012 @ 08:04:52

  • dominus summi Marcus Tullus
   Mar 06, 2012 @ 17:43:22

   BP to jedynie rozpoznawalna marka, nazwa taka sama jak Pepsi, lecz zamiast „podróby” Coke pijemy bezołowiową czasami z eco bajerkami… Karać wszystkich!!!
   Ale kto? Gdzie? Jak? Ucierpiał każdy kto żyje w tym bałaganie, więc niech te miliardy $$$ USA odbierze International Union for Conservation of Nature. Zatokę już dawno oczyszczono z ropy więc można zainwestować w ochronę środowiska tam gdzie będzie to przydatne. United Nations Court of Justice jest jedynym międzynarodowym uprawnionym katem w tej scenie gdzie ucierpiał każdy człowiek. Maszyny, komputery i zwyczajny ludzki błąd doprowadził do poważnej klęski ekologicznej. Pieniądze z tego odszkodowania to jedynie cyfry wiszące w cyfrowej chmurze ludzkiej świadomości, o dużym znaczeniu które spadną do ludzi z odnawiającym deszczem…

 28. 1marian
  Mar 06, 2012 @ 07:23:35

  Szanowna i kochana KRYSTAL czekamy na dalsze przekazy. Z wielkim szacunkiem i miłością M.

  Marian – [♥] –K

 29. planetariusz
  Mar 06, 2012 @ 01:22:58

  Nareszcie Wiosna Ludów ,żyć się chce jako urodzony anarchista oddycham świeższym powietrzem. Wspaniale wielkie dzięki dla Galaktycznej Federacji.Każda taka nowa informacja wprawia mnie w stan ekstazy . Dziękuje Krystal za to,że jest naszym słoneczkiem i rozgrzewa nas takimi promiennymi wiadomościami.

 30. Wielebny
  Mar 06, 2012 @ 00:13:16

  „Rozpoczyna się proces byłego premiera Islandii. To pierwszy światowy przywódca oskarżony o spowodowanie kryzysu finansowego w 2008 roku”

  Takie i podobne wieści będziemy teraz słyszeć każdego dnia. Już za kilka tygodni nastąpią aresztowania wszystkich znanych i nieznanych osobistości współpracujących z MFW i kabałem.
  Pozdrawiam was ciepło moi Kochani. Pozdrawiam Ciebie Krystal

  • dominus summi Marcus Tullus
   Mar 06, 2012 @ 18:34:00

   Ten cały światowy kryzys gospodarczy to jakiś słaby dowcip. Nie wiem kogo i co czarował były mniej znany premier Islandii, ale nie szkodzi go aresztować. Usłyszy wtedy swoje prawa i zrozumie że posiadając 2 nogi, ręce i głowę nie czyni go kimś specjalnie wyjątkowym. Mając kontrolę na takimi instytucjami jak banki powinien ruszać i używać jakiejś części mózgu. Papierkowe świadectwo szkoły nie czyni go super ekonomem. Tym bardziej że był odpowiedzialny za nie swoje aktywa… Banki to kapitał ludzki, stworzony przez pojedyncze osoby!!! Rozważne i przemyślane decyzje prowadzą do przyspieszenia gospodarczego, cyferki lubią się rozmnażać, im więcej cyferek tym więcej matematyki, informatyki, więcej dłuższych kodów binarnych, pamięci w mózgu , szybszych procesorów i szalonych pomysłów. Dyplom z ekonomii to tylko kawałek papieru, który łatwo można rozerwać…

   • dominus summi Marcus Tullus
    Mar 06, 2012 @ 18:56:22

    Nie za dobry szaman z tego pana Premiera… Tu potrzebny jest pożądany obfity deszczyk!!! Taka burza mózgów.

 31. Emilka
  Mar 06, 2012 @ 00:08:10

  Krystal, ukochana, wspaniała i mądra Istoto! wspaniałe artykuły wybierasz i wspaniała pracę wykonujesz! dziękuję ❤

  Emilko, dziękuję Aniołku 🙂

 32. Spark
  Mar 05, 2012 @ 23:35:30

  Kto to jest Gnostyczna Rodzina Illuminati nierozumie,to pozytywna grupa?

  to odłamy Illuminati, które nie dążą ciemna ścieżką tak jak ich rodziny. Wielu z nich przeszło na Światło i chce dobrze dla Ziemi i ludzkości

 33. krutka
  Mar 05, 2012 @ 22:27:59

  Wow! wreszcie sie zaczyna. ciekawe kiedy sie dowiemy z oficjalnych mediow, ze Bill Gates i George Bush zostali aresztowani.
  Super!!!! Dziekujemy Galaktycznej Federacji za wspaniale wiesci i dzialania!
  No i Tobie Krystal za przekazanie nam tych fantastycznych informacji!!!

  • dominus summi Marcus Tullus
   Mar 06, 2012 @ 19:25:38

   Nie ma czegoś takiego jak oficjalne media… Media są tylko nośnikiem informacji przekazywanych dalej, nie koniecznie prawdziwych bo nikt nie myśli tak samo… MÓZG! Media i władza nie potrafią bez siebie istnieć.

 34. alleksa
  Mar 05, 2012 @ 22:08:02

  Wielkie podziękowania za ten tekst, Krystal !
  Cieplutko pozdrawiam 🙂

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: