Benjamin Fulford – raport 27.2.12

.

Bejamin Fulford jest niezależnym żurnalistą, który urodził się w Kanadzie i od wielu lat mieszka i pracuje w Japonii.  Pracował dłuższy czas dla Forbesa, a od kilku lat wytrwale demaskuje Kabała na całym świecie. Jest pod ochroną tajemnego stowarzyszenia Białego Smoka z Chin i ostatnio też kosmitów (źródło: Allendale).  Kilka zamachów Kabała na jego osobę nie powiodło się.  Swoją popularność osiągnął przez tygodniowe raporty, które od jakiegoś czasu śledzę.  Ponieważ wydarzenia wzrastają na sile, uważam, że warto niektóre z nich przetłumaczyć.  Wiele pokrywa się z materiałem czanelingowym, chociaż Ben nie wspomina o istotach pozaziemskich w swoich raportach.  Nie zgadzam się z nim w 100%, jednak bądźcie otwarci na te informacje, ponieważ wiele z nich się w przeszłości potwierdziło. — K

.

 

.

Przetłumaczyła Krystal

Zgodnie z przewidywaniami, upadek czczącej szatana mafii finansowej nabiera tempa.   Sekretarz skarbu USA, Timothy Geithner został zatrzymany na przesłuchanie przez policję w Nowym Jorku 24 lutego i został zwolniony po zeznaniach na temat wielu, wysokiego szczebla, przestępców finansowych, według nowojorskich źródeł policyjnych.  „W większości przypadków musimy chlastać po twarzy ludzi, aby mówili, ale w jego przypadku musieliśmy go chlastać by się  zamknął” jeden z przesłuchujących zażartował.  Geithner został zwolniony, ale towarzyszy mu w każdej chwili uzbrojony agent dla upewnienia, że nie opuści kraju.  Były premier Silvio Berlusconi we Włoszech również okazuje się być bardzo rozmowny, powiedziały źródła w Europie.  Berlusconi został zwolniony.  Tymczasem spotkania pomiędzy Społeczeństwem Białego Smoka (White Dragon Society) i przedstawicielami rządu Południowej Korei w zeszłym tygodniu w Seulu były bardzo produktywne.

Oto pierwszy raport o dalej trwającym chaosie w Europie i USA przed powrotem do azjatyckich negocjacji.  Wogóle, to co się stało, to dziesiątki  informatorów na wysokim szczeblu zaczęło mówić w ostatnich tygodniach i szczegółowe przez nich zeznania są zbierane.  Oprócz Geithnera i Berlusconiego, mówiące duże ryby to członkowie rodziny Rothschildów, którzy ujawnili zaskakujące informacje.

Najciekawszym ujawnieniem danym przez Rothschildów jest to, że królowa Wiktoria była w rzeczywistości nieślubną córką Nathaniela Rothschilda.  Oznacza to, że Rothschildom udało się umieścić swoich członków rodziny na czele imperium brytyjskiego, niemieckiego i rosyjskiego przed pierwszą wojną światową.  Hitler był także Rothschildem, który chciał być koronowany na króla świata, i który pomógł ustanowić Izrael przez przegonienie Żydów z Europy.  Ich infiltracja na najwyższych szczeblach władzy światowej była kontynuowana w okresie powojennym.  Tak więc, w wielkim obrazie rzeczy, jesteśmy świadkami upadku prób koronowania się Rothschildów na monarchów światowego rządu ze stolicą w Jerozolimie.

Konkurujące próby George’a Busha Sr i nazistowskiej frakcji utworzenia 1000-letniej Rzeszy również się zawalają.  Geithner już powiedział policji, że zarówno on, jak i Obama pracują dla Busha.  Bushe, jak Geithner i inni nie mogą teraz opuścić USA.

Nazwiska niektórych z wielu kabalistów , którzy są uznani za największe ryzyko ucieczki zostaną wymienione na końcu niniejszego raportu.

Inne znaki upadającego starego reżimu: Grecy wyraźnie powiedzieli UE, aby wsadzili swój najnowszy wykup (bail out) tam, gdzie słońce nie świeci.  Wybrany premier George Papandreous ma powrócić do władzy wkrótce i zastąpić marionetkę kabała Lucasa Papademosa, według europejskich źródeł CIA.

Włosi się także decydują, że nie chcą stać się częścią większego imperium niemieckiego i zaczęli  aktywnie przygotowywać się do powrotu do lira, powiedziały źródła.

Kabaliści wciąż walczą, aby zachować swoją władzę i kontrolę.  Ostatnim oszustwem nad którym pracowali to 6 bilionów dolarów papierów wartościowych z 1934 roku opartych na złocie, które zostały przejęte ostatnio w Szwajcarii. Obligacje te były powiązane z finansistą i Bush/Clinton Mark Rich  Glencore Commodities.  Planem było, aby umieścić Hillary Clinton na czele Banku Światowego, aby użyła go do sprzeniewierzenia obligacji i dała pieniądze dla  komunistycznego rządu w Chinach.  Chińczycy w zamian mieli przymknąć oko na ciągłe oszustwa Europejskiego Banku Centralnego i Rezerwy Federalnej.

Kabaliści ponownie próbowali zrobić zamach na Władimira Putina, próbując odzyskać kontrolę nad Rosją w desperackiej próbie ożywienia szalonego planu, aby pozyskać Rosjan do rozpoczęcia 3-ciej wojny światowej, która ich zdaniem jest potrzebna do ukończenia ich planów na  dominację nad światem.

Pentagon już powiedział  kabaliście głównemu atakującemu psu, premierowi Benjaminowi Netanjahu w Izraelu, że zestrzelą  każdy izraelski samolot, które będzie próbował wywołać tę wojnę, atakując Iran.

Sieć Wiadomości CBS  w USA teraz odseparowała się od kabalistów i rozpoczęła wojnę informacyjną z kabalistycznymi placówkami propagandy, takimi jak CNN i Fox.

Tymczasem w Azji objawy harmonii i jedności mnożą się.  Dyskusje w zeszłym tygodniu w Korei pomiędzy Społeczeństwem Białego Smoka i przedstawicielami Południowej Korei osiągnęły zasadnicze porozumienie w wielu kwestiach.  Przede wszystkim, Południowi Koreańczycy zgodzili się na zjednoczenie między Koreą Północną a Południową w oparciu o zasady przywódcy Korei Północnej Kim Jong-un’a uroczystego ustanowienia (być może „symbol jedności”).  Po zjednoczeniu północ-południe, rozmowy mogłyby się rozpocząć o większej wschodnioazjatyckiej integracji gospodarczej i politycznej.

Koreańczycy Południowi  zgodzili się na plan utworzenia nowej międzynarodowej agencji planowania gospodarczego w Japonii tak samo, jak również można byłoby stworzyć nowy ważny sektor prywatnego centrum finansowego w pobliżu Pusan w Korei Południowej.

Osiągnięto również porozumienie w kwestii konieczności azjatyckich narodów dalszego popierania tranzycji Pentagonu do globalnej siły pokojowej połączonej z rosyjskimi i chińskimi wojskami.

Delegacja chińska jest oczekiwana wkrótce w Japonii do dalszego rozwoju idei w Korei Południowej.

W Japonii, w międzyczasie, Yakuza rozumie, że ich fundusze w USA zostały zamrożone przez bushowego sługę Davida S. Cohena.

Oczekujemy częściowego odwetu, gdy starszy kabał operacyjny, Ichiro Ozawa zostanie aresztowany z powodu oszustw podatkowych i jego fundusze zostaną zamrożone.  Będzie również konfiskata akcji firmy z japońskiej giełdy i innych aktywów w Japonii nielegalnie przejętych przez Kabała.  Ta konfiskata ma wpłynąć co najmniej w 30% łącznej wartości wszystkich notowanych akcji w Japonii, jak również znacznie w notowaniach nieruchomości.

Podobne konfiskaty nielegalnie uzyskanych majątków przez kabalistów mają mieć miejsce na całym świecie, szczególnie w USA.

Mimo że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby podać harmonogram dotyczący dalszych aresztowań,oto częściowa (nie alfabetycznie) lista osób (wielu z nich próbują utrzymać niski profil), którzy zostali poinformowani o ostatniej fali uciekinierów od Kabała:

„Rodzina trzech.”
Medicis i Borgias
Klub Rzymski
Larry Summers
Paul Volcker
Wylie Aitken
Vernon Jordan
Admirał William Crowe
Richard Haas
Felix Warburg
John Jacob Astor
Pan Pillsbury
Bill Hicks
Kiyohika Nishimura
David Gergen
Lamar Smith
Jay Rockefeller
Yotaro Kobayashi
John Snow
Mark Rich
David Cohen
James Cameron (jego rodzina wbogacila się na opium)
John Roberts
Paul Wolfowitz
Frank Carlucci
Peter Hans Kolvenbacha (dawny czarny papież)
George Bush Senior

——————————————————————————————–

Angielska wersja ze strony tylko dostępnej dla zarejestrowanych  http://millionaires.proboards.com/

As predicted, the collapse of the Satan worshipping financial mafia is accelerating. U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner was detained for questioning by New York police on February 24th and was released after giving evidence about many high level financial criminals, according to New York police sources. “In most cases we have to slap people to get them to talk but in his case we had to slap him to shut him up,” one of the interrogators joked. Geithner has been released but is accompanied at all times by an armed deputy to make sure he does not leave the country. Former Prime Minister Silvio Berlusconi of Italy is also proving to be very talkative, sources in Europe say. Berlusconi has been released. Meanwhile, meetings between White Dragon Society representatives and South Korean government officials last week in Seoul were very productive.

is first report further on the ongoing chaos in Europe and the US before returning to the Asian negotiations. In general what has happened is that dozens of high level informants have come forth in the past weeks and detailed testimony by them is being gathered. Apart from Geithner and Berlusconi, the talking big fish include members of the Rothschild family who have come forth with startling information.

The most interesting revelation given by the Rothschilds is that Queen Victoria was actually the illegitimate daughter of Nathaniel Rothschild. That means Rothschild’s had managed to place family members at the head of the British, German and Russian empires by the time World War I started. Hitler was also a Rothschild who wanted to be crowned King of the world and who helped found Israel by chasing the Jews out of Europe. Their infiltration of the highest levels of world power continued in the post war period. So, in the big picture of things we are witnessing the collapse of the Rothschild attempt to crown themselves as monarchs of a world government with a capital in Jerusalem.

The competing attempt by George Bush Sr. and the Nazi faction to set up a 1000 year reich is also collapsing. Geithner has already told the police that both he and Obama work for Bush. The Bushes, like Geithner and others are not allowed to leave the US now.

The names of some of the many top cabalists being fingered by high level defectors will be listed at the end of this report.

In other signs of the collapsing old regime, the Greeks have clearly told the EU to put their latest bail out where the sun does not shine. Elected Prime Minister George Papandreous is expected to return to power soon and replace cabal puppet Lucas Papademos, according to Europe based CIA sources.

The Italians are also deciding they do not want to become part of the greater German empire and have begun actively preparing a return to the Lira, the sources said.

The cabalists for their part are still fighting to preserve their power and control. The latest scam they are working on involves the $6 trillion worth of 1934 gold back securities that were seized in Switzerland recently. These bonds were tied to financier and Bush/Clinton bagman Mark Rich of Glencore Commodities. The plan was to place Hillary Clinton at the head of the World Bank and have her use the World Bank to launder the bonds and give the money to the communist government in China. The Chinese, in return, were supposed to turn a blind eye to the continuing European Central Bank and Federal Reserve Board scams.

The cabalists have also tried yet again to assassinate Russia’s Vladimir Putin in an attempt to regain control of Russia in a desperate attempt to revive the insane plan to get the Russians to help start the World War 3 they feel is needed to complete their plans for world domination.

The pentagon has already told top cabalist attack dog Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel that they would shoot down any Israeli planes that tried to trigger this war by attacking Iran.

The CBS news network in the US now has also broken with the cabalists and has begun information warfare with cabalist propaganda outlets like CNN and Fox.

Meanwhile, in Asia, signs of harmony and unity are multiplying. Discussions last week in Korea between a White Dragon Society representatives and South Korean representatives reached agreement in principle on many issues. First of all, the South Koreans agreed on unification between North and South Korea based on the principle of North Korean leader Kim Jong-un a ceremonial post (perhaps “symbol of unity”) and a palace. After North South unification, talks could begin on greater East Asian economic and political integration.

The South Koreans also agreed to the plan to set up a new international economic planning agency in Japan so long as it was also possible to set up a major new private sector financial center near Pusan, South Korea.

There was also agreement on the issue of having Asian nations continue to support the transition of the pentagon into a global peacekeeping force merged with the Russian and Chinese militaries.

A Chinese delegation is expected in Japan soon to further develop the ideas explored in South Korea.

In Japan, meanwhile, the Yakuza understand their funds in the US were frozen by Bush flunky David S. Cohen.

There will be partial retaliation when senior cabal operative Ichiro Ozawa is arrested on tax evasion and has his funds frozen. There will also be confiscation of Japanese listed company stocks and other assets in Japan illegally taken over by the cabal. This confiscation is expected to affect at least 30% of the total value of all listed shares in Japan as well as considerable amounts of real estate.

Similar confiscations of assets illegally obtained by cabalists are expected to take place around the planet, especially in the USA.

Although it is still premature to give a timetable on further arrests, here is a partial (non-alphabetical) list of people (many who have tried to keep a low profile) who have been informed upon by the recent wave of cabal defectors:

The “family of three.”
The Medicis and Borgias
The Club of Rome
Larry Summers
Paul Volcker
Wylie Aitken
Vernon Jordan
Admiral William Crowe
Richard Haas
Felix Warburg
John Jacob Astor
Lord Pillsbury
Bill Hicks
Kiyohika Nishimura
David Gergen
Lamar Smith
J. Rockefeller
Yotaro Kobayashi
John Snow
Mark Rich
David Cohen
James Cameron (his family got rich from opium)
John Roberts
Paul Wolfowitz
Frank Carlucci
Peter Hans Kolvenbach (the former black pope)
George Bush Senior

32 Komentarze (+add yours?)

 1. Horus777
  Mar 04, 2012 @ 18:30:23

 2. amantohugenkis
  Mar 02, 2012 @ 12:58:25

  Witam wszystkich blogowiczow. Jestem tutaj juz jakis czas i obserwuje rozne wpisy, jednak teraz dopiero postanowilem sie zarejestrowac. Dziekuje Krystal za wspaniale okno na prawde, dzieki ktoremu wiele sie dowiedzialem i rozwinalem.
  Walesa dostal nagrode Nobla ale wedlug mnie Tobie bardziej sie chyba ona nalezy. Kto jest za pokojowa Nagroda Nobla dla Krystal?

  Witaj amantohugenkis i dziękuję za miłe słowa, a nagrodę Nobla, chętnie bym przyjęła 😉 – K

 3. Fred.
  Mar 01, 2012 @ 00:29:14

  Kochana Krystal! Piszę z ciekawości, czy ukaże się mój post. Nie ukazała się moja opinia do innego artykułu i chcę sprawdzić co się dzieje. Bez względu na przyczynę, serdecznie pozdrawiam i życzę Ci otwartości w dalszej pionierskiej pracy, pozwalającej tak wielu doznać otuchy i poznawać bogactwo Stworzenia.

  Kochany Fredzie, wszystkie Twoje komentarze zostały opublikowane. Tak jak wcześniej powiedziałam, niektóre długie komentarze wpadają do spamu, stad może opóźnienia w udostępnieniu. Ja Tobie tez życzę wszystkiego co najlepsze. K

 4. Sater
  Lu 28, 2012 @ 22:57:54

  Witajcie Moi Kochani Bracia i Siostry. Piszę tu po raz pierwszy i chciałbym przede wszystkim podziękować dla niesamowitej Krystal i jej nieocenionej pracy w celu odnajdywania naszej BOSKOŚCI , a także Wszystkim innym osobom które piszą piękne wypowiedzi, które tak potrafią podnosić energetycznie.

  Informacja od Benjamina jak najbardziej budzą pozytywne emocje 🙂

  A dla zainteresowanych wklejam link z wywiadem bankiera Francoisem de Siebenthalem, który mówi prawdę o całym systemie bankowym
  http://stopnwopoznan.wordpress.com/203/

  Z Umiłowaniem Pozdrawiam Wszystkich w Tym Pięknym Okresie 😀
  i
  Niech ŚWIATŁO będzie z NAMI 🙂

  Witaj drogi Sater! — K

 5. Ewa
  Lu 28, 2012 @ 21:18:16

  Kochana Krystal, wykonujesz tu cudowną pracę, nie do przecenienia 🙂 i bardzo jesteśmy za nią wdzięczni, wszyscy, którzy tu gościmy:), i którym pomagasz rozniecać światełko w sercach… Wiem, że robisz to z radością i miłością – czujemy to. Wiem też, że jest to twoja misja, ale…z pewnością wiążą się z tym jakieś wydatki, które ponosisz. A gdybyśmy chcieli, choć troszkę, pomóc i wesprzeć finansowo twój blog… Sponsorować, choćby w niewielkim stopniu, ale prosto z serca ❤ Jak moglibyśmy to, technicznie, zrobić? Może PayPal?…Proszę odpowiedz 🙂

  dziękuję, kochana Ewo, pracuję nad guziczkami, które pozwolą na te opcje wpłat przez PayPal i kartę kredytowa (?) I ja jestem niezmiernie wdzięczna za szczere serca tak jak Twoje — K

 6. lukhel
  Lu 28, 2012 @ 20:52:22

  Kochani Uświadomcie mnie co z tym Obamą?? jest bo ciemnej czy jasnej stronie bo już się gubię!! Pozdrawiam i czekam na wasze opinie

  Lukhel, Ben Fulford nie ma informacji od Kosmitów ani od Świetlnych Istot, takich jak Mateusz (przeczytaj sobie ostatnie przekazy Mateusza) , także nie może wiedzieć jaka jest rola Obamy w świetle Wzniesienia. Miej na uwadze, ze Obama jest wielkim wrogiem Illuminati i kilkakrotnie były robione na niego zamachy. Nieudane, ponieważ jest on i jego rodzina pod ochrona Kosmitów i wzniesionych mistrzów. Juz niedługo wszystko nam będzie ujawnione w mediach — K

  • VEGETA
   Lu 28, 2012 @ 22:00:15

   Na WP (Wirtualnej Polsce) było przecież o tym, że jakiś Uzbek próbował dokonać właśnie zamachu na niego.

  • Renata
   Lu 29, 2012 @ 11:18:44

   Patrzę na Obamę i „czuję”, że on jest po stronie światła. Zresztą próby zamachu na niego świadczyłyby o tym, że stał się niewygodny dla illuminatów. Wygląda na to, że sprawdzi się wizja Mickiewicza z DZIADÓW CZ. III”….a imię jego 40 i 4″. Pewna Polka wybrała się z grupa do indiańskiego szamana, który pozwolił im zadać jedno pytanie, a ta po namyśle spytała o co chodziło Mickiewiczowi z tym symbolem 40I4, a ten powiedział, że to będzie prezydent USA, który zrobi bardzo dużo dla całego świata, ma on polskie korzenie! Obama jest 44 prezydentem USA, a obiło mi się o uszy, że ma polskie korzenie. Zobaczymy jak to będzie, ale powoli puzle układają się w całość. Pozdrawiam wszystkich gorąco!

 7. natko
  Lu 28, 2012 @ 14:17:38

  natko. moje małe spostrzeżenie prosiłbym żeby mi to ktoś wyjaśnił.w jednych przekazach werbuje się ochotników do pracy przy pewnych miejscach na ziemi,w innych mówi się o drógiej lini czasowej na którą się przenosimy od 30 stycznia ,gdzie jest piękny i wspaniały świat czyli dróga nowa ziemia.ok.po co w takim razie próbujemy zmieniać tą ziemie oczyszczać ją przygotowywać do wzniesienia na 5g jak przeskakujemy na inną linię czsoprzestrzeni? czy to się wszystko ze sobą niekłóci?bo trochę pogubiłem się w oparciu o przekazy .jeżeli ta ziemia wznosi się na 5g i tam jest cudowny świat i życie to w jakim celu przeskok na inną linię czasową niewspółgra mi to zesobą.może mam mylne spostrzeżenia.pomóżcie mi to zrozumieć. natko

  • Horhe
   Lu 28, 2012 @ 19:19:12

   Może to jest tak, jak z nami. Żeby wznieść się do 5G, mamy się przemieniać, uwalniać
   dualne programy, sprzątać swoje wnętrze. Ponieważ wznosi się „ta” Ziemia, też musi
   być upiększona i zmieniona. Większość pracy wykonuje sama, ale widać, w pewnym zakresie musimy jej pomóc.
   Pozdrawiam

  • Sabrina
   Lu 28, 2012 @ 20:05:35

   A może to jest tak, że musimy ją zmieniać i upiększać, bo to co zrobimy to będzie na tej nowej linii i wówczas będziemy mieli mniej pracy…? Sama nie wiem…

  • Maria59
   Lu 28, 2012 @ 20:56:54

   Mam problemy zlogowaniem, co sie dzieje Zniknelo moje haslo

 8. adept48
  Lu 28, 2012 @ 12:15:33

  Dziękuję Kochana Krystal..
  Świat się budzi .. odkrywa nam nam prawdziwe oblicze …

 9. bel
  Lu 28, 2012 @ 11:55:10

  Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich na tym blogu ! Kochana Krystal bardzo się cieszę, że wstawiłaś tą informację na swojej stronie. Nie znam angielskiego i dlatego korzystam z automatycznego tłumacza. Jak wiesz trudno czasem taki tekst zrozumieć. Czy jest możliwość, byś informacje od takich ludzi jak Fulford zamieściła czasem na swojej stronie? Zauważyłam, że one dość często pokrywają się z przekazami. Ogromnie Ci dziękuję za Twoją pracę. Ta strona jest bardzo słoneczna i pełna miłości. Gratuluję Ci sukcesu! Stworzyłaś 5D w internecie. Z wielkim szacunkiem Bel.

  • krystal28
   Lu 28, 2012 @ 16:41:25

   Kochany Bel, tak, będę zamieszczać Fulforda, choć nie obiecuję, że co tydzień. Tak jak piszesz, informacje takie są potwierdzeniem tego co czytamy w niektórych przekazach. Dziękuję za miłe słowa i pozdrawiam Cię serdecznie – K

   • lukhel
    Lu 28, 2012 @ 18:32:06

    Jak się czyta takie informacje to chce się je czytać non stop ;D serdeczne dzięki Krystal za te informacje Pozdrawiam

 10. Wielebny
  Lu 28, 2012 @ 10:24:29

  A czy w Polsce też nastąpią większe zmiany? 🙂

 11. VEGETA
  Lu 28, 2012 @ 08:26:55

  Co do Grupy Bilderbergów to obejrzałem słynny dokument Alexa Jonesa. Na „okupowanym” przeze mnie od długiego czasu forum toczyłem „bój” z takim jednym, co definitywnie chciał zaprzeczyć wszystkiemu, o czym było wspomniane w tym ponad 2-godzinnym filmie, choć on jedynie przytoczył swoją opinię. Tylko nie zrozumcie mnie źle, bo cudzysłów zastosowałem celowo. Ja odpowiadałem rzecz jasna argumentami, lecz dla tamtego to była walka na śmierć i życie (jeśli ktoś chce wiedzieć o nim trochę więcej to jest on Polakiem mieszkającym w UK, który prawdopodobnie przysposobił sobie mentalność i reakcje psychologiczne tych jeszcze „uśpionych”; on sam poddał się, pomimo iż zgadzał się wcześniej z ludźmi mojego pokroju, i tak traktowałem i traktuję wielu stamtąd z zachowaniem odpowiedniego dystansu). Teraz tym bardziej nie jestem obojętny na to, co tam się dzieje, ale o tym to kiedy indziej wam napiszę.

 12. danna
  Lu 28, 2012 @ 07:34:30

  pozdrawiam

 13. Boginiwmini1
  Lu 28, 2012 @ 05:40:29

  Prosze tu Ciebie Kochana..o liste ZLYCH, ktora musi byc z Ziemi zabrana:)) O Dobrych sie pytac nie musze..bo z nimi w podroz wyrusze:))) Pod dostatkiem czasu wiec bede miala…i talent swoj rozwijala:)))

 14. krystal28
  Lu 28, 2012 @ 04:20:20

  Exodus trwa; dziś tylko 12 rezygnacji z banków światowych.

  https://krystal28.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5642&action=edit

 15. prawawszechswiatarol
  Lu 28, 2012 @ 02:07:37

  Krystal o którego Billa Hicksa chodzi?
  I o co chodzi dokładnie z tą listą bo nie mogę zrozumieć

  Nie znam Billa Hicksa, może poszukaj w wyszukiwarce (?)

  • Piotrek
   Lu 28, 2012 @ 11:42:07

   Tutaj chybha nie chodzi o tego zacnego ś.p. komika 😉

   • prawawszechswiatarol
    Lu 28, 2012 @ 16:11:48

    Właśnie też się zdziwiłem bo to dla mnie by było już strasznie zamotane.
    Billa Hicksa uwielbiam i nie wydaję mi się żeby miał styczność z czymś takim 🙂

   • Bonjovi
    Lu 28, 2012 @ 21:35:02

    jestem w 100% pewny ze to nie chodzi o Billa Hicksa ktory ćpał jak nienormalny byl swiadomy tej tajnej agendy i osmieszal ich w oryginalny sposob. Byl swiadomy kosmitów i wyzszych wymiarow. „The World is like a ride”

    Oczywiście, Bonjovi, wiele ludzi się tak samo nazywa – K

 16. Eve
  Lu 28, 2012 @ 01:26:44

  miejmy nadzieję, że wszystko obróci się na korzyść światła, tyle istot na to pracowało i pracuje nadal 🙂

 17. planetariusz
  Lu 28, 2012 @ 00:50:57

  A jednak machina sprawiedliwości ruszyła i zgarnia tych którzy nam szkodzili!!
  Niebo się przejaśnia Gwiazdy jaśniej świecą i powietrze stało się zdrowsze .

 18. blueray21
  Lu 27, 2012 @ 23:52:04

  Wersja polska i angielska jest właśnie opublikowana na naszym blogu, blueray, wiec nie ma po co po raz drugi zamieszczać wersji angielskiej, dzięki

 19. Sabrina
  Lu 27, 2012 @ 23:25:56

  Oj, nie wiedziałam… 😦 Dziękuję za wyjaśnienie kochana Krystal 😉 Nie wiem dlaczego coś mi się ubzdurało, że na imię miał Bill…

 20. Sabrina
  Lu 27, 2012 @ 23:14:44

  Krystal, czy Bill Hicks to nie jest przypadkiem ten sam pan, który wraz z żoną wydają książki z serii Abraham – Hicks? Czy to jakaś zbieżność…?

  • krystal28
   Lu 27, 2012 @ 23:22:13

   Sabrino, Jerry Hicks, był mężem Esther Hicks, który nie tak dawno zmarł. Oboje wnieśli wspaniale czanelingi grupy świetlistych dusz ABRAHAM. Esther pracuje nadal.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: